Psykisk ohälsa är vanligare bland äldre, visar Socialstyrelsens rapport. 34 procent av dem som är 65 år och äldre har vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka under 2016. Andelen i gruppen 18–64 år var hälften så stor, 17 procent. 

Socialstyrelsens resultat visar också att personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa oftast får vård inom primärvården, medan de yngre i större utsträckning får annan specialistsjukvård.

Det är mycket vanligare att äldre förskrivs bensodiazepiner, i synnerhet kvinnor. Personer över 65 år som lider av psykisk ohälsa får oftare antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka än de som är yngre. 

Här råder också stora regionala skillnader. Det är till exempel en dubbelt så stor andel över 65 år som har en långvarig användning av bensodiazepiner i Kronoberg, jämfört med Norrbotten.

– Yngre och högutbildade får i högre grad psykofarmaka utskriven av specialistvården, medan äldre och lågutbildade får den i högre grad via primärvården. Det ställer krav på primärvården att upptäcka och behandla psykisk ohälsa, säger Socialstyrelsens utredare Kalle Brandstedt i ett pressmeddelande.

Myndigheten ser också att självmord är vanligare bland personer 65+, i synnerhet män, än bland dem som är 20–64 år. Detta trots att äldre mer sällan uppger att de har självmordstankar. 

Ungefär 23 män per 100 000 över 65 år begår självmord, vilket kan jämföras med 19 bland män 20–64 år. I gruppen män 80–84 år är siffran 34 per 100 000. 

Även här syns skillnader i vilken typ av vård de äldre får. 28 dagar innan suicid är det vanligare att äldre har fått somatisk vård, medan yngre har fått psykiatrisk.