Foto: Göran Segeholm

Motion om jourersättning och sjukpenning avslogs

En motion om sjukpenning vid långtidssjukskrivning föreslog att förbundsstyrelsen skulle utreda möjligheten att säkerställa att medlemmar får 88–90 procent av lönen vid långtidssjukskrivning, inklusive ersättning från jourarbete. Motionärerna ville också utreda hur en förändrad sjuklöneberäkning skulle påverka jouravtalet. Efter en förhållandevis lång avtalsteknisk diskussion avslogs motionen.

Sjukskrivna ska beaktas vid löneöversyn

En motion påtalade att sjukskrivna bör beaktas vid löneöversyn. Styrelsen skrev i sitt svar att »motionen ligger helt i linje med det pågående arbetet«. Det tyckte fullmäktige också, varpå motionen inte bifölls utan ansågs besvarad.

Ny digital plattform kommer att tillfredsställa motionärer

Förbundsstyrelsen (FS) ansåg att den nya – men ännu inte sjösatta – plattformen »Digital Arbetsplats« till stor del kommer att gå flera förslag från Sjukhusläkarna i Stockholm till mötes, närmare bestämt föreningens två motioner om facklig sekretess och integritet samt om samordnad tillgång till facklig information. Dessa två dessa motioner ansågs därför vara besvarade. Fullmäktige gick på FS linje.

Fokus på sakkunniggrupper

Läkarförbundet ska »undersöka principerna för hur sakkunniggrupperna sammansätts« i arbetet med nivåstruktureringen av den nationellt högspecialiserade vården, enligt fullmäktiges beslut. Bakom motionen stod Gotlands läkarförening, Kalmar läns läkarförening, Kronobergs läkarförening, Jönköpings läns läkarförening och Östergötlands läkarförening som ser frågan om nivåstrukturering som en viktig facklig fråga.

Bättre lönestatistik för underläkare

Läkarförbundet ska under nästa år arbeta för att en särskild AID-kod för underläkare innan examen ska införas. Det beslutades efter en motion från SLF Student. I motionen beskrivs den nuvarande lönestatistiken för läkargruppen som bristfällig. AID (arbetsidentifikation) utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, som syftar till att förse parterna på arbetsmarknaden med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar.

– Vi ser detta som ett första steg mot att ta fram en bra lönestatistik, sa Alexander Tejera från SLF Student. Han fick medhåll från Erik Dahlman från Läkarförbundets styrelse:

– Vi tycker det är rimligt. I dag finns ingen bra statistik för underläkare innan examen.

Tillgång till studierektor i alla specialiteter

Läkarförbundet ska beskriva »olika möjliga organisatoriska modeller för studierektorsfunktion för ST, särskilt beaktande bas-, gren- och tilläggsspecialiteters olika förutsättningar, i syfte att specialiseringstjänstgöringarna ska hålla jämn och hög kvalitet med hänsyn tagen till lokala förhållanden och respektive specialitets förutsättningar«. Läkarförbundet ska också verka för att studierektorn har ett tydligt och starkt mandat.

Övertidsfrågan ska prioriteras

Frågor om övertid och rätt till övertidsersättning ska prioriteras av förbundsstyrelsen. Det bestämde fullmäktige genom att rösta igenom motionen »Angående ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare« från Mellersta Skånes, Nordvästra Skånes och Östra Skånes läkarföreningar. Beslutet innebär att att Läkarförbundet ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid och att arbetsgivaren ska registrera all övertid enligt arbetstidslagen.

Vidare innebär beslutet att förbundet ska verka mot att läkare avtalar bort rätten till övertidsersättning och mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till kompensation för lagenlig övertid i läkarnas anställningsavtal. Dessutom ska förbundet i sitt fackliga arbete verka för att medlemmarna informeras om reglerna i kollektivavtalet och hur man registrerar övertid.

Underläkarvikariat ska utlysas offentligt

Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att underläkartjänster och underläkarvikariat på särskilt förordnande utlyses offentligt i högsta möjliga grad.

Fortsatt kommunikationsarbete kring vårdplatsfrågan

Stockholms läkarförening motionerade om att Läkarförbundet tydligt och kontinuerligt kommunicerar målbilden om 85 procents beläggningsgrad i sin externa kommunikation. Förbundsstyrelsen (FS) menade i sitt svar att vårdplatsfrågan är prioriterad och att man bland annat arbetar med att tydliggöra konsekvenserna av vårdplatsbristen. Frågan om vårdplatser, med en målbild om 85 procents beläggningsgrad, är enligt FS ett viktigt mål för förbundet och den externa kommunikationen i frågan kommer att fortsätta under 2019. Med detta menade FS att motionen skulle anses besvarad. Fullmäktige höll med.

Ja till elcyklar och laddstolpar på Villagatan

Alla de fem yrkesföreningarna samt SLF Student hade motionerat om regnfritt och vindskyddat läge för medarbetares och förtroendevaldas »järnhästar« vid förbundshuset på Villagatan i Stockholm, som just nu renoveras. Fullmäktige beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag att säga ja till första att-satsen i motionen vilket innebär renoverade cykelställ, samt till att laddstolpar för elcyklar ska sättas upp och ett antal elcyklar ska köpas in.

Uttag av facklig tid ska studeras

I arbetet med en handlingsplan för förtroendevalda 2013 gick en enkät ut till centralstyrelsen, styrelserna för Sjukhusläkarna, DLF och Sylf samt till ordföranden och ledamöter i lokalföreningarna med fackliga uppdrag som omfattar minst 20 procent av en heltid. Drygt var tredje person avsatte 0–7 timmar per vecka, var åttonde avsatte 16–31 timmar och vanligast var att sätta av 0–7 timmar. Majoriteten använde även en del av sin fritid för fackliga uppdrag. Det finns anledning att återigen undersöka uttaget av facklig tid samt att kartlägga möjligheter och hinder för rekrytering av fackligt förtroendevalda, konstaterar förbundsstyrelsen som yrkade bifall till en motion från Östra Skånes läkarförening. Fullmäktige höll med.