IVO har undersökt de 281 tillsynsärenden av hälso- och sjukvårdspersonal som avslutades med kritik eller en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) under 2017. Det är första gången myndigheten gör en djupare analys av den här typen av ärenden.

Mer än tre fjärdedelar av ärendena handlar om att läkare har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel på ett osäkert sätt. Det kan exempelvis handla om att dosen överskrider rekommendationen i FASS.

– Det blir en patientsäkerhetsrisk när det brister i journalföringen och det inte går att följa vården och behandlingen av patienterna. Får de läkemedel på rätt indikation eller alldeles för mycket läkemedel? Finns det en risk för att utveckla eller upprätthålla ett beroende eller missbruk eller kan det leda till en överdos? säger Petra Carlbaum, processutvecklare på IVO i ett pressmeddelande.

De flesta fallen rör läkare. Störst andel anmälda är män. 

När det gäller just förskrivningsärenden är ungefär hälften av personerna verksamma inom primärvården. Knappt en tredjedel av läkarna är över 65 år. Näst vanligaste ärendetypen är oskicklighet och därefter kommer missbruk. Andra orsaker till anmälningar kan vara brott, behörighet eller sjukdom.

Anmälningar kommer oftast från vårdgivare eller apotekspersonal. Av de ärenden som avslutas med kritik eller anmälan till HSAN kommer två tredjedelar från den gruppen. 

IVO har på sin webbplats publicerat analysen både i sin helhet och som sammanfattning.

Oxikodon bland de vanligaste felförskrivna substanserna

281 ärenden av 713 som rörde hälso- och sjukvårdspersonal, avslutades med kritik eller anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) under 2017.

Av dessa 281 ärenden avslutades 172 med kritik och 109 gick till HSAN.

110 av de 281 ärendena rörde förskrivning av läkemedel. Av dessa avslutades 94 ärenden med kritik och 16 anmäldes till HSAN.

Av anmälningarna i de 281 ärendena kom 202 från vårdgivare och apotekspersonal.

Av de anmälda (alla yrkesgrupper) är 57 procent män.

Av de anmälda förskrivarna är 80 procent män.

De fem vanligaste aktiva substanserna i förskrivningsärendena är zolpidem, kodein, zopiklon, tramadol och oxikodon.