Mot bakgrund av de senaste årens diskussioner om »New Public Management« och »Värdebaserad vård« har Läkarförbundet identifierat ett behov av att kunna framhålla vilka principer som bör gälla i sjukvården, snarare än att diskutera enskilda styrmodeller.

Under 2017 tillsattes därför en arbetsgrupp med uppgiften att fram förslag på principer för hur sjukvården bör styras.

Efter interna diskussioner och en remissrunda till förbundets lokal-, yrkes och specialitetsföreningar hade följande förslag på styrande principer arbetats fram:

För att uppnå en god och jämlik vård på lika villkor för hela befolkningen bör styrsystem:

  • Utgå från medicinska behov, adressera det medicinska ansvaret och bygga på professionens sakkunskap
  • Bygga på tillit till professionerna
  • Främja medicinskt adekvata åtgärder och motverka onödiga åtgärder
  • Skapa utrymme för kunskapsöverföring, kompetens- och verksamhetsutveckling
  • Stimulera patienters delaktighet i sin vård och behandling
  • Styra mot kvalitet och innovation i form av patientcentrerade hälsoutfall
  • Främja kontinuitet i processer och relationer
  • Vara långsiktigt hållbara och förutsägbara

Läkarförbundet anser att dessa principer bland annat kan styra vården mot att vara bättre rustade för framtiden och att det med dessa principer kan byggas en god grund för fortsatt utveckling av den svenska hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att Läkarförbundet och dess förtroendevalda ska kunna använda principerna som underlag för opinionsbildning gentemot beslutsfattare inom sjukvårdspolitiken.

Fullmäktige beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag att anta ovanstående principer för sjukvårdens styrning.

Alla artiklar från Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018