Motionen hade skrivits under av 18 motionärer från 17 lokalföreningar – från Skåne till Norrbotten. Det gjorde motionen till den med överlägset flest olika avsändare.

Och de ville att Läkarförbundet ska arbeta för större inflytande över utvecklingen av digitala verktyg, att dessa ska vara mer lättanvända och tidseffektiva, och att förbundet påtalar hur it påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Styrelsen menade å sin sida att innehållet i motionen redan är befintlig förbundspolitik och att den därför inte skulle bifallas. Men fullmäktigeförsamlingen gick på motionärernas linje, vilket kan tolkas som att politiken i frågan skärps.

Under fullmäktiges onsdag kom också ett förslag på tillägg från en medlem av Sveriges yngre läkares förening. Det föreslog att fackliga och kliniskt verksamma läkare ska få granska nya it-lösningar i god tid. Det förslaget höll både styrelsen och fullmäktige med om.

Utgången blev alltså att Läkarförbundet ska

  • arbeta för större inflytande över utveckling av digitala verktyg som underlättar klinikerns arbete.
  • arbeta för mer enhetliga och mer lättanvända, tidseffektiva it-verktyg inom vårdsektorn
  • påtala arbetsmiljöpåverkan på grund av sviktande it-verktyg inom vårdsektorn
  • påtala patientsäkerhetsrisker på grund av sviktande it-verktyg inom vårdsektorn
  • ta större plats i den publika debatten kring utveckling av nya it-verktyg inom vårdsektorn
  • verka för att fackligt aktiva och kliniskt verksamma läkare skall i god tid få möjlighet att granska nya it-lösningar/verktyg som läkare förväntas arbeta med innan de implementeras.

En annan motion om it kom från Upplands allmänna läkarförening. Den gick ut på att öka läkares inflytande i Inera, det företag som tillhandahåller tekniska lösningar för vården och som ägs av Sverige Kommuner och landsting. Läkarföreningen skrev i motionen att i Ineras styrelse, ledningsgrupp och programråd finns inga läkare, utan det finns bara en handfull i det medicinska rådet.

Styrelsen svarade att förbundet sedan länge verkat för det, men att det är svårt att få arbetsgivarna att gå med på att läkare tar sådana uppdrag. Styrelsen påpekade också att Ineras roll kommer att ändras framöver och att fler organisationer och myndigheter är centrala i arbetet. 

Fullmäktige gick på styrelsens linje och motionen bifölls inte, utan den ansågs endast vara besvarad.