Stockholms läkarförening efterlyste i en motion att kommunikationen till allmänheten om läkarnas arbetssituation förbättras. Detta bland annat eftersom det är svårt att nå ut med budskap i det mediala bruset. Enligt motionen har läkarna succesivt förlorat i status och att läkargruppens åsikter upplevs som mer marginaliserade.

Det bör, enligt motionen, finnas ett tydligare koordinerad och strategisk kommunikation från Läkarförbundet om läkarnas situation.

Clara Strömberg, ordförande för Södersjukhusets läkarförening, menade att hon som ordförande för en liten förening under Stockholms läkarförening har svårt att bevaka mediehändelser som involverar hennes medlemmar, inte minst med tanke på det stora antalet medier.

– Vi skulle behöva bättre stöd lokalt, och vi skulle behöva hjälp med att bevaka och lägga upp strategier, sa Clara Strömberg under behandlingen av motionen i plenum.

Förbundsstyrelsen (FS) ansåg att två av motionens att-satser, att kommunikationsavdelningen ska arbeta närmare lokalföreningarna och att kommunikationsavdelningen ska ges i uppdrag att intensifiera och förbättra informationen till allmänheten om förändringar i de politiska villkoren som styr läkarnas arbetssituation, skulle anses besvarade.

Däremot ansåg FS att en tredje omarbetad att-sats som föreslagits i ett tilläggsyrkande av Clara Strömberg med följande lydelse skulle bifallas: »Att kommunikationsavdelningen aktivt ger stöd till lokal/yrkesföreningar vid mediehändelser«.

Fullmäktige höll med och beslutade i enlighet med FS förslag.

Alla artiklar om Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018.