– Jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en etisk bedömning av all verksamhet som bedrivs på sjukhusen och universiteten. Det kan handla om gråzonsforskning. Och det finns annan forskning som inte heller granskas, sa Sven Wallerstedt från Sjukhusläkarna, som från början yrkat på ett »regelverk« för etisk granskning på området men sedan formulerade om det till »rutiner«. 

På bordet låg också ett yrkande om att Läkarförbundet ska jobba för ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av projekt och utvecklingsarbeten, inklusive student- och ST-arbeten. 

Sven Wallerstedt var kritisk till att »ST-arbeten överhuvudtaget inte nämns« i betänkandet från utredningen »Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård« som kom i slutet av förra året och som väntas mynna ut i ett lagförslag.

– Vi kan inte sitta och vänta på ett utredningsförslag. Vi måste agera nu, sa Sven Wallerstedt.

Han fick stöd av Martin Öst, också han från Sjukhusläkarna.

Förbundsstyrelsen höll dock fast vid att motionen skulle avslås, vilket också blev fullmäktiges beslut.

– Enligt det utredningsförslag som kom under 2017 kommer man att få en betydligt tydligare skrivning, där det framgår att forskning inte bara är experiment utan att det är även andra arbeten och studier. Man plockar också bort det studentundantag som funnits tidigare, sa förbundsstyrelsens Sofia Rydgren Stale och fortsatte:

– Därför har vi valt att avslå. Inte för att vi inte tycker att etik är viktigt, utan för att vi tycker att det finns en bra lagstiftning på plats och vi har tillstyrkt de förändringar som är på gång.

Sven Wallerstedt var fortsatt kritisk, men André Hermansson, SLF Student, ville lyfta studentperspektivet.

– Jag vill bara lyfta upp för fullmäktige att det är väldigt viktigt att tänka på att göra det enkelt för studenter att kunna göra sina examensarbeten. Sedan är det förstås superviktigt att tänka på etiken också. Men precis som förbundsstyrelsen säger så anser vi att det räcker med de befintliga ramarna och det pågående arbetet med att stärka detta.