2015 bildades »Rådet för styrning med kunskap«. Rådet består av olika myndigheter som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor. Till den är förtroendevalda inom kommuner och landsting kopplade, den så kallade huvudmannagruppen. Rådet ska behandla strategiskt viktiga frågor och se till att kunskap når till profession, kommuner och landsting. 

Året efter att rådet instiftades fick Statskontoret, en myndighet som utvärderar statligt finansierad verksamhet, uppdraget att granska det. Granskning har nu lett till en slutrapport. I korthet kommer den fram till att samarbetet mellan myndigheter och huvudmän har fördjupats, men att det saknas en del innan rådet uppfyller alla krav.

Det saknas till exempel en strategi för arbetet med kunskapsstyrning inom de områden som prioriteras. Statskontoret ser också ett behov av en mer detaljerad sortering av myndigheternas respektive kunskapsprodukter och en gemensam terminologi så att medarbetare på olika områden lättare kan hitta och använda dem på rätt sätt. En gemensam terminologi skulle också göra det lättare för myndigheterna att se om deras arbeten överlappar varandra. 

Statskontoret tycker dessutom att myndigheterna inte involverar professionen tillräckligt mycket när de tar fram kunskapsprodukter. Rådet borde därför engagera företrädare för anställda inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten i strukturerade dialoger. De här dialogerna ska sedan leda till en bättre samverkan mellan myndigheter och profession. 

Hela rapporten finns på Statskontorets webbplats. Mer information om rådet finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs även:

Nu ändras myndigheters ansvar och styrning i hälso- och sjukvården

Nio myndigheter i rådet

Dessa myndigheter sitter i Rådet för styrning med kunskap:

  • Socialstyrelsen 
  • E-hälsomyndigheten 
  • Folkhälsomyndigheten 
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
  • Inspektionen för vård- och omsorg 
  • Läkemedelsverket 
  • Myndigheten för delaktighet 
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering