Det finns »påtagliga brister« i arbetsförfarandet. Det anser Riksrevisionen, den myndighet som granskar statlig verksamhet, som har undersökt sjukskrivningsprocessen vid psykiatrisk diagnos och det stöd som läkare får i processen. Det finns därför anledning att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys vid psykisk ohälsa, menar Riksrevisionen som i sin studie intervjuat sjukskrivande läkare.

Kraven som Försäkringskassan ställer är svåra för läkare att uppfylla vilket leder till brister i många läkarintyg. Primärvårdens läkare har svårt att beskriva patienternas funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, två centrala begrepp vid sjukskrivningen. 

Problemen har oftast att göra med brist på undersökningsfynd och för få observationer vid läkarbesöken. Även tidsbrist och otillräckliga kunskaper inom psykiatri och försäkringsmedicin lyfts fram.

Riksrevisionens granskning visar också att läkarna tycker att arbetet med sjukskrivningar är betungande. Det handlar till stor del om de kompletteringar som Försäkringskassan begär, där läkarna känner osäkerhet om när myndigheten egentligen tycker att en diagnos är tillräckligt underbyggd. 

Läkarna anser till exempel att Försäkringskassan fäster stor vikt vid sådant som är medicinskt irrelevant. Där ser Riksrevisionen en risk att läkarna anstränger sig onödigt mycket bara för att tillfredsställa Försäkringskassan, till exempel genom att kopiera informationsmaterial från myndigheten.

Problemen gör att sjukförsäkringen inte tillämpas på lika sätt för alla. Riksrevisionen tycker därför att Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys borde ses över, och att man då fokuserar på den så kallade DFA-kedjan. DFA står för »diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning«, vilket är det Försäkringskassan utgår ifrån. Denna översyn tycker Riksrevisionen ska göras som en del i det uppdrag som regeringen har gett Försäkringskassan och Socialstyrelsen för att förbättra dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Underlaget till Riksrevisionens studie bygger primärt på intervjuer med 42 sjukskrivande läkare i primärvården, där de flesta är specialister i allmänmedicin. Intervjuerna gjordes med både landstingsanställda och privata läkare i Skåne, Västmanland och Stockholm. 

 

Läs även:

Riksrevisionen granskar sjukskrivningsprocessen: Psykiatriska diagnoser hanteras inte likformigt av Försäkringskassan

Riksrevisionen granskar sjukskrivningsprocessen: Samsyn saknas mellan läkare och Försäkringskassan

Kritik mot den politiska styrningen av Försäkringskassan: 

Från personliga möten till fokus på läkarintyg

Regeringen vill ha balans i Försäkringskassan – byter ut GD

Läkare mot trenden i vården – fler drabbas av långa sjukfall