I sitt remissvar sammanfattar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform« som en gedigen genomgång och analys av sjukvårdens utveckling och utmaningar.

SFAM delar också i allt väsentligt utredarens bedömning av sjukvårdens förändringsbehov, målbild och färdriktning. SFAM anser också att de förslag på åtgärder som förs fram är bra och genomtänkta och att de kan bidra till en nödvändig omställning av svensk hälso- och sjukvård.

Däremot saknar SFAM konkreta ställningstaganden i centrala frågor som bland annat rör fast listning och begränsning av uppdragets omfattning på både individ- och utförarnivå.

SFAM befarar samtidigt att utredningens förslag kan vara otillräckliga för att genomföra omställningen.

»Vi bedömer också att utredningens förslag medför ett otillräckligt förändringstryck för den resursöverföring mellan primär- och sekundärvård som de flesta är överens om är nödvändig för att omställningen skall kunna genomföras på ett patientsäkert sätt och med acceptabel arbetsmiljö«, skriver SFAM i remissvaret.

Vad gäller kontinuitet i primärvården föreslås i delbetänkandet bland annat att det ska förtydligas att patienten ska informeras om möjligheten att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården och att möjligheten att välja en fast läkarkontakt är kopplad till den utförare som patienten valt.

Något förslag om listning direkt på enskilda läkare finns inte med i delbetänkandet, bland annat med hänvisning till att det riskerar att påverka utvecklingen mot utökat teamarbete i primärvården.

SFAM anser dock inte att fastläkarsystem och multiprofessionellt arbetssätt utesluter varandra. Bland annat hänvisas till Alaskas primärvård där man enligt SFAM har en mycket väl utbyggd teamsamverkan och att listning i praktiken sker på vårdlag/team.

I delbetänkandet föreslås att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur många det ska vara möjligt att vara fast läkarkontakt för. SFAM anser att ett tydligare ställningstagande i frågan varit önskvärt. Man framhåller också att siffran 1 500 patienter, som nämns i delbetänkandet, är för hög med tanke på de utökade uppgifter som föreslås, bland annat vad gäller ett utvidgat ansvar för samordning.

SFAM hade också önskat ett tydligare ställningstagande vad gäller frågan om begränsning för hur många patienter som kan lista sig hos en utförare. I delbetänkandet föreslås att den frågan ska utredas vidare av Göran Stiernstedts utredning »styrning för en mer jämlik vård«.

SFAM är också kritiska till den, i föreningens synvinkel, långsamma omställningsplanen som föreslås. SFAM lyfter särskilt fram att många som nu bär på ovärderlig erfarenhet inom primärvården är i nära förestående pensionsålder. Detta kan enligt föreningen riskera en förlust av handledningskomptens om inte förändringarna sker tillräckligt snabbt.

»SFAM bedömer att en nationell primärvårdsreform och resursförstärkning till primärvården inte kan vänta utan är nödvändig inom en nära framtid för att sjukvården som helhet ska kunna tillgodose befolkningens behov«, skriver föreningen.

Ta del av hela SFAM:s remissvar här.

Läs också:

DLF: Flera viktiga aspekter av en primärvårdsreform saknas

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

Heidi Stensmyren: Bra nyheter!

Längre öppettider och fler allmänläkare föreslås