Svenska läkaresällskapet (SLS) ser positivt på flera delar i Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform«.

SLS välkomnar bland annat att man i utredningen lyfter fram att forskning ingår i primärvårdens uppdrag. SLS är också positivt till att primärvårdens samordningsuppdrag föreslås framgå av grunduppdraget.

Läkaresällskapet delar helt utredningens uppfattning att en utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig för att kunna möta de behov som följer av den demografiska utvecklingen och det ökade utbudet av medicinska åtgärder.

En viktig aspekt i omstruktureringen handlar enligt SLS om resursöverföringen till primärvården.

– En knäckfråga är resursöverföringen som måste genomföras utan risk för försämringar av kvaliteten i vården i sin helhet, säger Britt Skogseid, ordförande för Svenska läkaresällskapet, i ett pressmeddelande.

Man påpekar också att det kommunala självstyret innebär att omstruktureringen är beroende av beslut i respektive landsting, vilket skulle kunna leda till en fördröjning av resursöverföringen.

Vidare anser SLS att det bland annat kommer att krävas en nationell strategi och omställningsresurser samt en tydlig handlingsplan på lokal nivå som alla inblandade parter kan ställa sig bakom. Man pekar också på att företrädare för den medicinska professionen måste involveras i arbetet med strukturomvandlingen på både övergripande och lokal nivå.

I delbetänkandet diskuteras också vikten av kontinuitet och det presenteras också förslag som bland annat syftar till att fler ska få tillgång till en fast läkarkontakt i primärvården samt förslag om vilka som kan vara fast läkarkontakt i primärvården.

SLS delar uppfattningen om vikten av kontinuitet men saknar en prioriteringsetisk diskussion när det gäller tillgängligheten. SLS anser att en utbyggnad av hälso- och sjukvården med allmänmedicin som bas är nödvändig för att bland annat möta behoven hos en åldrande befolkning, men till dess att primärvården är fullt utbyggd ska de med störst behov ges kontinuitet och fast läkarkontakt.

SLS tillstyrker förslaget om en riktad statlig satsning på 1 250 ST-tjänster mellan 2019 och 2027, men menar samtidigt att det inte kommer att räcka om det inte finns tillräckligt med handledare och vårdcentraler som fungerar väl ur ett utbildningsperspektiv.

Ta del av hela remissvaret från Svenska läkaresällskapet här.

Läs mer:

Även SLF och Sjukhusläkarna efterlyser listning på läkare

SFAM: Nationell reform för primärvården kan inte vänta

DLF: Flera viktiga aspekter av en primärvårdsreform saknas

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården