Det var vid en inspektion som Strålsäkerhetsmyndigheten hittade flera brister. Enligt myndigheten gör bristerna att vårdgivaren inte kan säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. 

En av bristerna är att det inte finns någon internrevision. Vårdgivaren menar att verksamheten är så pass liten att det inte har varit nödvändigt. Men Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att det är ett krav och att det inte har uppfyllts. 

En annan sak rör radiologisk ledningsfunktion. Capio S:t Göran har utsett en person till att ha den rollen. Men flera av de arbetsuppgifter som specificerats utförs inte av denne, utan i olika omfattning av metodansvariga läkare.

Andra brister som Strålsäkerhetsmyndigheten har sett rör exempelvis kontroll av utrustning, information om hur införande och berättigandebedömning av nya metoder ska utföras och systematiskt optimeringsarbete. Totalt ser myndigheten att vårdgivaren brister i 15 av 43 krav.

Strålsäkerhetsmyndigheten kopplar ihop mycket av problemen med att strålskyddsverksamheten inte ingår som en naturlig del av verksamhetens organisation för kvalitet och patientsäkerhet. Den tycks i det närmaste vara en parallell organisation till övriga ledningssystem, menar myndigheten. Det gör att verksamheten inte följs upp av den högsta ledningen i tillräckligt stor utsträckning.

Nu begär Strålsäkerhetsmyndigheten att vårdgivaren gör en analys om orsakerna bakom bristerna. Den ska lämnas till myndigheten senast i slutet av januari.

Capio S:t Göran gör ungefär 100 000 radiologiska undersökningar per år. Därtill görs 50 000 mammografier som ännu inte har granskats. Verksamheten utförs av Capio S:t Göran Radiologi AB, helägt dotterbolag till Capio S:t Görans Sjukhus AB.

 

Läs även:

Ultraljudsakademin tar helhetsgrepp: Sätter standarden för hela sjukhuset