Sedan 2015 rekommenderar Socialstyrelsen att screening för livmoderhalscancer i första hand sker med test för HPV (humant papilomvirus), i stället för med cellprov, hos kvinnor över 32 år.

Bär kvinnan på HPV rekommenderas cellprov, och om avvikelser hittas en gynekologisk utredning. Vid normalt cellprov men positivt HPV-test bör kvinnan rutinmässigt kallas till ny screening efter tre till sju år, beroende på ålder.

Men nu anser forskare vid Karolinska institutet att de här kvinnorna bör kallas tidigare än så.

I en studie i tidskriften Cancer har de tittat närmare på cancerrisken för kvinnor med normalt cellprov.

Enligt forskarnas resultat hade kvinnor över 30 år som bar på högrisk-HPV – oavsett typ – högre risk att drabbas av höggradiga cellförändringar eller livmoderhalscancer under en uppföljningstid på upp till nio år, jämfört med kvinnor som inte bar på högrisk-HPV.

– Normalt cellprov är alltså ingen garanti för att inte utveckla höggradiga cellförändringar, som i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Vi behöver en tätare uppföljning av kvinnor som testats positivt för HPV, säger Sonia Andersson, professor i gynekologi vid Karolinska institutet i ett uttalande.

Det är också i linje med det som företrädare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention nyligen föreslog efter att en nationell omgranskning av cellprov pekat mot att fler missade cellförändringar vid screening ligger bakom de senaste årens ökning av livmoderhalscancerfall. Startskottet till omgranskningen blev en analys som publicerades här i Läkartidningen i juni.

De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva och hos yngre kvinnor rekommenderas fortfarande cellprov i första hand.

I studien hade dock även kvinnor under 30 år ökad risk för höggradiga cellförändringar om de bar på HPV 16 eller 18 – de typer av HPV som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer – jämfört med kvinnor med negativt HPV-test.

I studien ingick drygt 9 000 normala cellprov från kvinnor mellan 20 och 60 år som lämnat prov inom screeningprogrammet under 2005 till 2007. Under uppföljningstiden fram till 2014 utvecklade knappt 100 av kvinnorna höggradiga cellförändringar – och i ett fåtal fall livmoderhalscancer.

Läs också:

Laboratorier missar för många cellförändringar

2 000 kvinnor kan komma att kallas till nytt cellprov