Tidigare i år gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom, som brukar förkortas ME/CFS. Där ingick även att titta på om det är möjligt att stödja vården med kunskapsstöd och försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Men enligt Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, finns det inte tillräckligt underlag för att ta fram nationella rekommendationer på området.

– Det saknas tydliga svar i forskningen och det finns inte heller en samsyn i vården kring diagnostisering och behandling, säger han i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Därmed saknas också förutsättningar för att arbeta vidare med ett stöd för sjukskrivning. Myndigheten understryker dock att sjukskrivning kan vara rätt behandlingsåtgärd, även om inga generella rekommendationer kan ges.

Enligt Socialstyrelsen behövs mer forskning kring ME/CFS och framöver vill myndigheten också »bidra till en dialog« mellan vårdgivarna, för att på sikt kunna öka samsynen när det gäller diagnostisering och behandling.

Parallellt med Socialstyrelsen har Statens beredning för medicinsk och Socialutvärdering, SBU, tittat närmare på forskningsläget kring ME/CFS. Där var en viktig slutsats att det finns för få studier av tillräcklig kvalitet för att kunna bedöma effekten av olika behandlingar. 

Ta del av Socialstyrelsens rapport.

ME/CFS

ME/CFS kan innefatta många olika symtom, som stor trötthet och influensaliknande symtom samt försämring under minst 24 timmar efter ansträngning. En del patienter får så svåra symtom att de inte kan lämna hemmet eller till och med blir sängbundna. Orsakerna bakom tillståndet är fortfarande okända. 

Källa: SBU