Det är efter nyheten om att de senaste årens ökning av livmoderhalscancer framför allt finns hos kvinnor som tidigare fått veta att de haft normalt cellprov vid screening – något som kom fram i en analys som publicerades här i Läkartidningen i juni – som det nu görs ett tillägg i det nationella vårdprogrammet.

Det innebär att tiden till ny provtagning för kvinnor som bär på HPV 16 eller 18 – de HPV-typer som står för 70 procent av all livmoderhalscancer – och har normalt cellprov vid screening halveras.

De ska nu kallas tillbaka efter 18 månader i stället för efter tre år som hittills rekommenderats.

Enligt Björn Strander, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för cervixcancerprevention, som också stod bakom analysen i juni, är landsting och regioner allt för långsamma med att införa det nationella vårdprogram som gällt i flera år.

Det nya tillägget motiverar ytterligare ett snabbt införande, anser han.

– Om kvinnor med HPV-typer som ger störst risk för höggradiga cellförändringar får uppföljande kontroll tidigare kan vi relativt snabbt återskapa tillförlitligheten i screeningprogrammet och identifiera de kvinnor som har störst risk att utveckla förändringar trots normal cytologisk diagnos, säger Björn Strander i ett uttalande på Regionala cancercentrum i samverkans webbplats.

En nationell omgranskning av cellprov pekade också nyligen mot att fler missade cellförändringar vid screening ligger bakom det ökade antalet fall av livmoderhalscancer, vilket Läkartidningen berättat.

Joakim Dillner, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, som sammanställt resultaten, betonade dock att deltagande i screening fortfarande ger ett effektivt skydd mot livmoderhalscancer, även om det har minskat något på senare år.

Ta del av vårdprogrammet.