Det finns återkommande brister hos flera av vårdbolaget Helsas vårdcentraler i Norrköping, påpekar IVO (Inspektionen för vård och omsorg) efter en tillsyn. Bristerna gäller framför allt tillgänglighet, men också klagomålshantering och systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Bakgrunden till tillsynen var att det kommit in många klagomål rörande verksamheten. I underlaget för tillsynen finns 142 ärenden inkomna mellan september 2017 och september 2018, fördelade på klagomål till IVO, klagomål till Patientnämnden, lex Maria-anmälningar och synpunkter till IVO:s upplysningstjänst.

IVO förutsätter i sitt beslut att Helsa vidtar nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Myndigheten har också haft en dialog med bolagets ledning och uppfattar att den delar problembilden och arbetar med förbättringar. IVO följer upp beslutet genom att ha fortsatt koll på inkomna ärenden.