Närmare 30 procent av Region Skånes ST-tjänster fastställs på regional nivå. »Lagom är bäst« har växt fram som en bärande tanke. Ronny Wain, ansvarig för styrningen av ST-tjänster på Region Skånes koncernstab, känner en tveksamhet kring att staten ska blanda sig i styrning av ST-tjänster.

– Det blir väldigt knepigt om inte staten sitter på bättre kunskaper om förhållandena i Skåne än vad vi själva gör – och det har jag svårt att tro.

Han tillägger att han är en aning kluven i frågan.

– Jag kan också se ett värde i att staten på något sätt stödjer regionerna i det här arbetet, men det är viktigt att hitta rätt former. Hänsyn måste tas till att olika vårdgivare har olika behov utifrån om man jobbat med detta tidigare, och även andra faktorer som geografi och storlek.

Region Skåne räknas som något av föregångare i framtagandet av en modell med regional styrning av ST-tjänster inom sjukhusen och psykiatrin.

– Redan för 15 år sedan började vi med att bygga upp ett underlag för att kunna
göra bedömningar för hela regionen. Vi arbetar med en läkarbemannings- och ST-enkät som bas, med insamling av data under våren varje år.

Enkäten vänder sig även till privata vårdgivare för att ge en heltäckande bild av framtida kompetensförsörjning. Kunskapen om fördelningen mellan olika specialiteter, andelen ST-läkare och färdiga specialister samt beräknade avgångar för pensionering och av andra skäl bildar grund för en särskild beredningsgrupps arbete med att dimensionera ST-tjänster.

– Vi har etablerat en nivå på omkring 25–30 procent som beslutas på regional nivå, och däromkring har vi legat de senaste 5–6 åren. Övriga drygt 70 procent går tillbaka till förvaltningar för beslut där om dimensionering, säger Ronny Wain.

Enstaka år har Region Skåne styrt över runt 40 procent av ST-tjänsterna.

– Men det blev inte bra. Det är viktigt att förvaltningarna känner sig delaktiga och har inflytande över tjänsterna. Därför finns problem med att styra för mycket med regionala beslut, säger Ronny Wain.

– Vi har i dag en rätt stor konsensus kring arbetssättet med ett regionalt perspektiv för ST. Det är en styrka för Region Skåne, och i dag har vi en riktigt bra framförhållning genom att kunna se utifrån våra underlag var framtida brister riskerar att uppstå.

Ronny Wain menar att det är särskilt viktigt för en vårdgivare som Region Skåne med ett brett behov av medicinsk kompetens – från små specialiteter till att klara kompetensförsörjningen vid Skånes universitetssjukhus med bland annat ansvar för nationell högspecialiserad vård.

Han vill inte säga att Skåne har en bättre modell än andra vårdgivare.

– Men vi har fördelen att ha arbetat med att utveckla en prognosmodell för ST och läkarförsörjning under en längre period och kan uppleva att andra regioner som tittar på hur vi jobbar saknar det underlag som vi har.

Några av de större bristspecialiteterna i Skåne är psykiatri, radiologi, onkologi och obstetrik/gynekologi.

Inom allmänmedicin råder enligt arbetsgivaren en brist på omkring 300 specialister, och utbyggd ST går utanför sjukhusmodellen med central styrning. Allmänmedicin räknas som en fredad specialitet där en ST-tjänst aldrig kan växlas bort till en annan specialitet.

Västra Götalandsregionen har använt sig av Region Skånes erfarenheter av att bygga upp regional styrning av ST-tjänster.

I ett första skede har 15 procent av tjänsterna i Västra Götaland tillsatts efter centrala beslut, en andel som med start förra året ska öka till 30 procent.

Regionen utreder även de tänkbara konsekvenserna av att gå upp till 100 procents styrning.

– Vi har konsulter som tittar på en sådan modell, men vi har ännu inte fått in en rapport om den delen, säger personaldirektören Marina Olsson.

Erfarenheterna hittills beskriver hon som positiva.

– Vi har medvetet börjat med en ganska liten andel som styrs centralt, men vi ser tydligt behovet av att arbeta så för att klara kompetensförsörjningen, inte minst med den omställning som pågår till mer nära vård. 

– Jag upplever att vi fått lite mer fokus på det gemensamma och att hjälpas åt för att klara behoven i hela organisationen genom att lyfta ST-frågan till central nivå, säger Marina Olsson.

En särskild arbetsgrupp inom Västra Götalandsregionen med representation från både förvaltningar och koncernkontoret har ansvaret för styrningen.

En årlig kompetensförsörjningsplan är det huvudsakliga underlaget för arbetet, och arbetsgruppens förslag tas vidare till politiskt beslut om ST-tjänster en gång per år i regionens personalutskott.

Även Västra Götalandsregionen har separata satsningar på allmänmedicin utanför modellen med central styrning. Ett beslut om 100 nya ST-tjänster – en ökning med drygt 20 procent – fattades för ett halvår sedan och utredning pågår om en ytterligare ökning.

Förutom allmänmedicin är psykiatri, neurologi, onkologi och internmedicin några specialiteter som Västra Götalandsregionen klassat som »särskilt kritiska« i senaste kompetensförsörjningsplanen.

Läs också:

Staten kan få ökat ansvar för styrning av ST-tjänster

Tidigare artiklar:

Västra Götalandsregionen ökar styrningen av ST-tjänster

Tillgång och behov av specialistläkare ska kartläggas