Matilda Ernkrans (S). Foto: Kristian Pohl

I dag är det universitet och högskolor som har ansvaret för att utreda och besluta i ärenden som rör oredlighet i forskning.

Men i en lagrådsremiss som överlämnades i juni förra året föreslog regeringen att en så kallad nämndmyndighet skulle få ta över ansvaret för all hantering och prövning av oredlighetsärenden.

Det oklara parlamentariska läget efter valet gjorde att processen kring den nya nationella nämndmyndigheten gick i stå. Nu vill Matilda Ernkrans (S), nytillträdd minister för högre utbildning och forskning, ta tag i förslaget igen.

– Det finns redan ett färdigt förslag där vi ska inrätta en nämnd för att hantera forskningsfusk. Det är något som har varit efterfrågat och som kommer att stärka upp detta arbete så att vi kan lita på svensk forskning, säger Matilda Ernkrans, till Vetenskapsradion.

Exakt hur lång tid det tar innan en ny lag är på plats kan hon inte säga i nuläget, men hon menar att det skulle kunna ske snart.

– Det ligger här i närtid, det har bara legat och väntat på att vi ska få en regering på plats. Nu har vi ju det, säger Matilda Ernkrans. 

Läkartidningen har tidigare berättat om lagrådsremissen, som bygger på förslag från en statlig utredning från 2017.

Bland annat definieras oredlighet som »allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning«.

Universitet, högskolor, myndigheter, regioner och kommuner ska enligt förslaget bli skyldiga att överlämna misstankar om oredlighet i forskning till den nya myndigheten.

Dessutom föreslogs att oredlighetsnämndens beslut ska kunna överklagas till förvaltningsdomstol samt att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (numer Överklagandenämnden för etikprövning) avvecklas.

Läs mer:

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Färre ärenden till CEPN:s expertgrupp i år

I spåren av Macchiarini-fallet: Expertgrupp svämmas över av oredlighetsärenden

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

SLF och SLS positiva till förslag om ny hantering av oredlighet