Ärendet gäller en patient som under ett par månader 2015 var intagen för psykiatrisk tvångsvård vid ett större sjukhus i Mellansverige. Under den perioden gjorde sjukhuset ingen anmälan till Transportstyrelsen om patientens lämplighet att ha körkort. 

Men ett par månader senare fick en överläkare vid en öppenvårdsmottagning, där körkortsinnehavaren var patient, kännedom om att patienten arbetade som yrkeschaufför. Överläkaren gick då igenom patientens journal och gjorde en så kallad utredningsanmälan till Transportstyrelsen. Detta utan att i förväg fråga om patienten motsatte sig vidare undersökning eller utredning.

Enligt JO deltog överläkaren vid den aktuella tidpunkten inte i vården av patienten, men läkaren ansåg sig ändå behöva uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, det vill säga för att uppfylla sin skyldighet att göra en utredningsanmälan till Transportstyrelsen.

JO konstaterar att läkare i vissa fall ska göra en anmälan till Transportstyrelsen. Bland annat om läkaren vid en undersökning finner att en patient av medicinska skäl är olämplig att ha körkort.

En så kallad utredningsanmälan ska också göras om det efter undersökning eller journalgenomgång är sannolikt att patienten är olämplig att ha körkort och att körkortsinnehavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning.

JO menar dock att den här bestämmelsen i körkortslagen inte ger en läkare behörighet att ta del av journaluppgifter om en patient för att utreda om det kan vara sannolikt att patienten är olämplig för att ha körkort.

En läkare är skyldig att göra en anmälan först när läkaren undersökt patienten eller gått igenom patientens journal och då funnit det sannolikt att patienten är medicinskt olämplig för körkort.

JO:s uppfattning är att informationen om patienten som överläkaren fick kännedom om inte medförde någon skyldighet att göra en utredningsanmälan till Transportstyrelsen. Läkaren hade därmed inte rätt att ta del av uppgifter i patientens journal.

Dessutom pekar JO på att en utredningsanmälan till Transportstyrelsen kräver att körkortsinnehavaren motsätter sig vidare undersökning eller utredning, vilket inte kontrollerades av läkaren i det här fallet.

Ta del av JO:s beslut här.