Ett av IVO:s prioriterade områden för tillsyn under de kommande två åren är digitala vårdtjänster. I syfte att undersöka vilka möjliga risker som finns för patienter kopplade till digital vård har IVO tidigare genomfört en förstudie. 

En del i förstudien var en granskning av den digitala vårdgivaren Kry, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Riskerna som identifierades av myndigheten handlar om informationsöverföring, remisshantering, kompetens och handledning, läkemedelsförskrivning, bedömning och medicinsk handläggning, identitetskontroll och orosanmälan samt informationssäkerhet.

– I den kommande tillsynen kommer IVO att granska både privata och regiondrivna verksamheter och tjänster av varierande storlek. Målet är att tillsynen omfattar så stor del som möjligt av den digitala primärvården, säger Gustav Rålenius, projektledare på IVO, i en kommentar på myndighetens webbplats.

Enligt IVO kommer granskningen att göras som inspektioner där myndigheten begär in exempelvis avvikelser och patientberättelser i förväg för att sedan besöka verksamheterna fysiskt. IVO kommer också att göra journalgranskningar.

– IVO:s granskning utgår från att vården ska vara patientsäker. Även om vården ges digitalt ska den vara säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik, säger Gustav Rålenius.

IVO ska dessutom granska ett antal verksamheter där man ser att vårdgivaransvaret är otydligt. 

Digitala vårdtjänster är ett av sju områden där IVO ska genomföra en särskild nationell tillsyn.

Läs mer:

Nationell tillsyn av riskerna med utlokaliseringar

IVO: Krys kvalitetsarbete fungerar

IVO ska granska nätläkarna

Samtliga områden för nationell tillsyn 2019–2020:

  • Risk för brister i samordning för barn och unga med psykisk ohälsa
  • Risker och brister i boende och omvårdnad för personer med funktionsnedsättning
  • Risker och brister i vården för personer med samtidig psykisk och somatisk diagnos
  • Risk för brister i samordning för personer med behov av multidiciplinärt omhändertagande
  • Risker för utlokaliserade patienter inom somatisk slutenvård
  • Digitala vårdtjänster
  • Välfärdsteknik

En nationell tillsyn innebär att IVO genomför omfattande insatser med inspektioner och andra tillsynsåtgärder vid många vård- och/eller omsorgsverksamheter spridda över landet.

Källa: IVO