Barn i 11-, 13- och 15-årsåldern har inte lika många hälsoskadliga levnadsvanor som tidigare och fler skattar sin hälsa som god. Det är också färre som konsumerar läsk och godis. De flesta av eleverna uppger att de har bra eller mycket bra hälsa. 

Men överlag rör sig barnen för lite, visar undersökningen. Det är fortsatt få som ägnar sig åt en timmes fysisk aktivitet per dag, en rekommendation som bland annat förespråkas av Världshälsoorganisationen WHO. 

Låg svarsfrekvens

Undersökningen utfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Skolor valdes slumpmässigt ut runtom i landet och därefter valdes klasser slumpmässigt ut i dessa skolor.

4 200 elever från ungefär 200 skolor deltog. 

Svarsfrekvensen har genom åren minskat och den minskade kraftigt till den senaste undersökningen, då den landade på 42 procent. 

Enkäten har genomförts nio gånger sedan läsåret 1985/1986.

Den svenska undersökningen ingår i en internationell studie som samordnas av Världshälsoorganisationen.

Den grupp som rör sig minst är 15-åriga flickor, där 9 procent följer rekommendationen. Mest rör sig 11-åriga pojkar, 23 procent rör sig minst en timme per dag. Man kan dock se en ökning bland 13-åriga flickor, där andelen gått från 8 till 13 procent om man jämför läsåret 2001/2002 med 2017/2018.

Eleverna har också fått ange hur ofta som de tränat sig svettiga eller andfådda på fritiden. Andelen som tränat så minst fyra gånger i veckan har ökat inom alla grupper sedan mitten av 1980-talet, men minskat sedan den förra mätningen 2013/2014. Andelen är nu cirka 30 procent bland flickorna och 40 procent bland pojkarna.

De flesta eleverna skattar sin tillfredsställelse med livet som hög och det går inte att se någon säker förändring sedan 2001/2002. Men denna tillfredsställelse sjunker också med åldern. 88 procent av de 11-åriga flickorna är tillfredsställda medan motsvarande siffra bland 15-åringar är 77 procent. Bland flickorna går den från 88 procent bland 11-åringarna, till 77 procent hos 15-åringarna. Bland 11-åriga pojkar är 93 procent tillfreds, medan motsvarande siffra bland 15-åringarna är 86 procent.

När det gäller psykosomatiska besvär kan man dock se en försämring i flera kategorier. Rapporten tar upp besvären nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnsvårigheter för de olika köns- och åldersgrupperna. Oftast är det en försämring sedan mitten av 1980-talet och det är vanligare att flickor uppger att de har problem.

En av de större förändringarna gäller irritation och dåligt humör. I undersökningen 1985/1986 uppgav dryga 20 procent av flickorna i 13-årsåldern att de känt sig irriterade mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna. I den senaste undersökningen var det nästan 50 procent. Bland 15-åringar var skillnaden ytterligare något större.

Eleverna i undersökningen har också frågats om kroppsuppfattning, medicinanvändning, funktionsnedsättningar, relationer med mera. Rapporten finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Läs även:

Trefaldig ökning av antidepressiva läkemedel till barn på tio år

Minskad förskrivning av antibiotika till barn