Theodor Lav, ordförande i Läkarförbundets studentförening, SLF student. Foto: Göran Segeholm

Medellönen för studenter som vikarierade som underläkare sommaren 2018 låg på drygt 26 800 kronor. Det är en ökning med 1,7 procent jämfört med 2017. Men det innebär en reallönesänkning då inflationen legat på 2,0 procent och högre, beroende på när man mäter. Det ligger också lägre än det så kallade märket i industrins kollektivavtal.

– Det här är en oacceptabel nivå eftersom den ligger under märket, säger Theodor Lav, ordförande i Läkarförbundets studentförening, SLF student.

Han tycker att det visar att arbetsgivaren inte värderar den här arbetsgruppen.

– Det är oroande eftersom underläkare innan examen utgör en viktig arbetskraft under sommarmånaderna, när ordinarie personal är ledig.

Mellan undersökningarna 2016 och 2017 var löneutvecklingen 0,46 procent. Ökningen på 1,7 procent innebär därmed en förbättring.

– Det är en positiv utveckling, men det räcker inte. Det måste följa märket, säger Theodor Lav.

Medianen ligger oförändrad på 26 500 kronor jämfört med föregående år. Den tionde percentilen, de som tjänar minst, ligger på 24 000 kronor. Det är en ökning på 4,35 procent i den gruppen.

– Men det är för lågt. Det är ingen större skillnad från de jobb som läkarstudenter ofta har innan de fullgjort nio terminer på läkarprogrammet.

Theodor Lav pekar på att underläkarna utgör en bärande del av personalen under semestern. 

– En skälig lön tycker vi ligger på 30 000 kronor för det ansvar och de arbetsuppgifter som en underläkare har och med tanke på de fem och ett halvt års utbildning som är avklarade innan man påbörjar en sådan här tjänst.

Inom privat sektor är medellönen högre, drygt 29 500 kronor. Utomlands är medellönen 34 300 kronor. Men då ska också sägas att antalet svarande i undersökningen som arbetade utomlands var få.

– Det är inte värdigt för Sverige att ha en så låg lön här jämfört med andra länder. Det kan också påverka sjukvården i längden om folk väljer att jobba utomlands i stället.

I undersökningen uppger 85 procent att de inte har haft möjlighet att påverka sin lön, vilket SLF student också är kritiska till. 

Det finns stora skillnader mellan landstingen. De lägsta medellönerna finns i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Den högsta finns i Gävleborg.

– Det kan bero på efterfrågan. Men det är konstigt att det varierar 5 000 kronor. Att det är så stor skillnad är inte rimligt. 

För första gången i enkätens femåriga historia ställdes frågor om underläkarna upplever att de fått tillräckligt med stöd och handledning för att bedriva en säker vård. 20 procent uppger att de fått en bristfällig introduktion till arbetet. 45 procent svarar att de inte alltid har fått tillräckligt med stöd och handledning för att ge en säker vård.

– Det är oroande eftersom det påverkar patientsäkerheten. Här visar arbetsgivarna återigen att man inte satsar på den här kategorin.

Vad ska man göra?

– Som läkarstudent ska man, när man söker de här jobben, stå på sig och visa på de här siffrorna. Man har rätt att påverka sin lön. Och behöver man vidare hjälp kan man alltid höra av sig till oss på Läkarförbundet, säger Theodor Lav.

Enkäten besvarades under oktober månad av 424 läkarstudenter som vikarierade som underläkare i somras. Det ger en uppskattad svarsfrekvens på 56 procent.

 

Läs även:

Livlig debatt om underläkarlöner

Han blir SLF students ordförande

En manlig läkare får 700 000 kronor mer i livslön