– Jag är glad att det första konkreta resultatet av januariavtalet stärker den personliga assistansen. Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Förslaget är väntat. Redan i december uppmanades regeringen av riksdagen att komma med ett sådant lagförslag. Bakgrunden till behovet är att några domar i Högsta förvaltningsdomstolen ändrade rättspraxis så att ett antal personer som tidigare hade assistans för hjälp med andning och sondmatning förlorade sin rätt till assistansersättning.

För att säkra att personer som behöver hjälp med andning och sondmatning också får det, föreslås i promemorian en ändring i LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som innebär att sondmatning och andning uttryckligen ingår i lagens uppräkning av vad som ska anses vara grundläggande behov.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Läs även:

Utredare: Ingen assistans till barn och psykiskt funktionsnedsatta

Lagtexten nu och enligt förslaget

Nuvarande lydelse 9a§

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). 

Föreslagen lydelse 9a§

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga hygien, måltider, sondmatning, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).