Jonas F Ludvigsson, barnläkare och Läkarförbundets och Läkaresällskapets representant i KAM-utredningen.
Foto: Gunilla Sonnebring

I dag slår kapitel fem i Patientsäkerhetslagen, det som brukar kallas kvacksalverilagen, bland annat fast att sjukdom hos barn under åtta år inte får behandlas utanför den ordinarie vården.

Just nu pågår dock en utredning som under ledning av Kjell Asplund ser över både åldersgränsen och resten av innehållet i lagtexten, för att stärka skyddet för patienter.

Först i slutet av mars ska utredningen vara klar. Men redan nu säger Jonas F Ludvigsson, Läkarförbundets och Läkaresällskapets representant under arbetet, att han kommer att föreslå att åldersgränsen för akupunktur, homeopati och annan alternativmedicinsk behandling höjs till 15 år.  

– Det har varit mitt förslag till utredningen och jag har uppfattat att utredningen sett positivt på det, säger han, men tillägger samtidigt att det är Kjell Asplund som har sista ordet:

– Så länge utredningen inte är färdigskriven vet vi inte säkert vad det kommer att stå i den.

Dagens åttaårsgräns har motiverats med att skolhälsovården från den åldern skulle kunna fånga upp barn som eventuellt far illa av alternativmedicinsk behandling. Men enligt Jonas F Ludvigsson är den tanken förlegad.

– Vi har inte alls samma möjligheter att följa upp barn i skolhälsovården som förut, eftersom den rustats ned så mycket det senaste decenniet. Den utgör inte längre något skyddsnät.

En 15-årsgräns skulle innebära ett betydligt starkare skydd för barn, anser han.

– Barn är extra sårbara på flera sätt. Men när man är 16-17 år är man oftast så pass mogen att man kan vara med och fatta ett beslut om man vill delta i en alternativmedicinsk behandling, säger Jonas F Ludvigsson.

Han tror att en höjd åldersgräns också kan göra att vissa barn kommer till vården lite snabbare.

– I dag kan alternativmedicinsk behandling, om föräldrarna vill prova det först, i princip försena att man söker till den vanliga vården.

Han understryker att alternativmedicin är ett vitt begrepp:

– Det är viktigt att komma ihåg att vi i utredningen inte vänder oss emot att man ägnar sig åt behandlingar för att åstadkomma ett välbefinnande, som vid spädbarnsmassage till exempel. Det vi vänder oss emot är att man ägnar sig åt alternativmedicin för att åtgärda en sjukdom eller när alternativmedicin har ett medicinskt syfte.

KAM-utredningen

Den så kallade kvacksalverilagen slår fast vilka sjukdomar som inte får behandlas utanför den ordinarie vården.

Syftet med den så kallade KAM-utredningen, där KAM står för komplementär- och alternativmedicin, var först att se över om allvarlig psykisk sjukdom ska läggas till den listan, som i dag bara omfattar cancer, epilepsi och diabetes.

Uppdraget utvidgades sedan till att se över hela lagen. Dessutom ses de straffrättsliga påföljderna över.

Kjell Asplund ska presentera utredningens förslag för regeringen senast den 31 mars i år. Därefter kommer de att gå ut på remiss.

Ta del av Patientsäkerhetslagen.