I Vårdanalys analysplan för i år berättar myndigheten om sin inriktning under året. En inriktning som stakats ut tillsammans med ett patient- och brukarråd. Tre övergripande analysområden pekas ut:

  • En personcentrerad vård och omsorg som utgår från patienternas och brukarnas behov, förutsättningar och resurser. Här kommer fokus ligga på styrning och ledning och samordning. Vårdanalys ser ett behov att jobba mer med detta eftersom flera svenska studier visar att patienterna upplever att delaktighet, kontinuitet, information och samordning brister trots att de senaste årens reformer (vårdvalsreformen, vårdgarantin och patientlagen) i syfte att stärka patienternas ställning. 
  • En jämlik vård och omsorg utan omotiverade skillnader. Här kommer fokus ligga på styrning och ledning och digitalisering, bland annat genom en analys av hur digitala stöd och verktyg påverkar.
  • Effektiva vård- och omsorgssystem för en god vård och omsorg. Här kommer fokus ligga på hållbara system – kompetensförsörjning och nivåstrukturering av vården – och digitalisering.

Ytterligare en fråga som myndigheten nämner som extra viktig är hur man kan arbeta bättre med utveckling och lärande. Bakgrunden är enligt myndigheten flera tecken på att det inte fungerar bra i dag. Exempelvis att lokala satsningar och utvecklingsinitiativ inom vården har svårt både att få fäste och spridas när projekten har avslutats.

I sin omvärldsanalys pekar myndigheten bland annat på sjukvårdens behov att anpassa sig efter ett förändrat klimat med exempelvis fler värmerelaterade dödsfall och utbredning av smittsamma sjukdomar. En annan upptornande fara som tas upp är antibiotikaresistensen.

Man tar även upp den demografiska utvecklingen med en större befolkning samt en större andel barn och gamla, behovet av hälso- och sjukvårdspersonal och den snabba utvecklingen av medicinska metoder. »Mycket talar för att den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen kommer att leda till genomgripande förändringar och nya sätt att bedriva vård och omsorg på«, skriver myndigheten. Den snabba ökningen av digitala vårdgivare, AI-teknik som allt mer börjat användas inom beslutsstöd och triagering tas upp, liksom digitala stöd inom bilddiagnostik som digital patologi.

Vårdanalys arbetar både med egeninitierade uppdrag och regeringsuppdrag. Prioriteringarna har gjorts efter en omvärldsanalys och i dialog med myndighetens patient- och brukarråd.