Bakgrunden till beslutet i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) daterat den 6 februari i år är lång.

HSAN återkallade i februari 2016 på begäran av Inspektionen för vård och omsorg läkarens legitimation efter att läkaren, som är svensk, tillfälligt förlorat sin danska primärlegitimation. När läkaren miste sin danska legitimation var det efter att ha utsatt en patient för potentiell livsfara då en injektionsbehandling ledde till att patientens ena lunga kollapsade.

Läkaren hade då en historia av tidigare patientsäkerhetsärenden, bland annat för att utan stöd i vetenskap eller beprövad erfarenhet ha försökt bota olika åkommor med analmassage. Han ska också ha varit föremål för en rad anmälningar från patienter och kollegor och har tidigare flera gånger varnats av HSAN. 

Efter en ändring i patientsäkerhetslagen som trädde i kraft i april 2016, fick läkaren dock rätt att få sitt legitimationsärende omprövat i Sverige. Då upphävdes den paragraf som angav att legitimationen automatiskt ska återkallas även i Sverige när en läkare förlorar sin utländska grundlegitimation. Efter att läkaren överklagat till förvaltningsrätten bedömde domstolen i oktober samma år att HSAN självständigt skulle utreda om läkaren varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, yttrade sig över fallet och yrkade i början av 2017 hos HSAN att läkarens svenska legitimation också skulle återkallas, dels på grund av »grov oskicklighet« på samma sakliga grunder som legat till grund för att den danska legitimationen drogs in, dels på grund av att läkaren visat sig »uppenbart olämplig« att utöva läkaryrket genom att, trots varningar, använda en kritiserad behandlingmetod, massage via ändtarmen, utan stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO tar även upp exempel på gränsöverskridande beteende, bland annat i förhållande till två psykiatripatienter, för att styrka olämpligheten.

Läkaren bemötte kritiken med en rad invändningar. Frågan om hans legitimation i Danmark var föremål för domstolsprocess och ännu inte avgjord. Grunderna för återkallandet i Danmark bestred han på alla punkter. IVO:s påstående om att han inte följt varningarna var felaktigt, och han anförde bland annat att han slutade använda massage via ändtarmen som primär behandling vid piriformissyndrom, som är upptagen som diagnos i Danmark, redan år 2000. Två av fyra varningar hade dessutom senare upphävts av länsrätten, påpekade han, och dessutom var de så gamla (omkring år 2002–2003) att de inte längre kunde vara skäl till återkallelse. Att diagnosen finns och att behandling kan ske genom massage av muskler via rectum ska förvaltningsrätten ha konkluderat i dom år 2007, enligt läkaren. Och att legitimationen drogs in i Danmark hade bara delvis byggts på det tidigare nämnda fallet med kollapsad lunga. En rad invändningar rörde också »olämpligheten«.

IVO stod fast vid sitt yrkande.

I november 2018 underrättade den danska Styrelsen for patientsikkerhed HSAN om att läkarens danska legitimation inte slutligt återkallats. Skälet var att ett utlåtande från Retslægerådet inte inhämtats i tid. 

HSAN, som nu avgjort den svenska legitimationsfrågan, säger om det danska patientfallet att läkaren visade allvarliga brister i handläggningen av patienten men att händelsen inte är »av sådan karaktär att den ensamt kan föranleda en så ingripande åtgärd som återkallelse av legitimation«.

Inte heller vad gäller uppenbar olämplighet anser HSAN att det som framkommit varit tillräckligt för återkallelse. Och alltså avslås IVO:s yrkande även på den punkten.

Läs mer:

IVO: Återkalla legitimationen för kritiserad läkare

Kritiserad läkare kan få tillbaka svensk legitimation

Masserande läkare mister leg