Andelen inköpt privat verksamhet fortsätter att öka inom hälso- och sjukvården, visar en sammanställning av Sveriges Kommuner och landsting (SKL), vilken bygger på data från Statistiska centralbyrån. 

2017 köpte regionerna tjänster av privata aktörer för 42 miljarder kronor, vilket utgjorde nästan 12 procent av samtliga utgifter. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med året innan.

Det följer också trenden över tid, där regionerna har lagt alltmer pengar på inköp av privat verksamhet. 2008 gick cirka 8 procent av regionernas utgifter till privata aktörer, vilket innebär att andelen ökat med 50 procent på tio år.

Men det är stora skillnader över landet. I Stockholm stod inköpen från privata aktörer för 26 procent av regionens kostnader 2017. Näst störst andel hade Region Skåne, följt av Region Uppsala. I Region Jämtland Härjedalen var motsvarande siffra blott 3 procent.

Primärvården står för den största delen av regionernas köp av privat verksamhet. 2017 handlade det om 16,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,9 miljarder jämfört med året dessförinnan. 

Utgifterna för inköpt primärvård har gått både upp och ned genom åren. Men totalt sett utgör de i dag en något större del av regionernas utgifter, jämfört med för tio år sedan. 2008 tog den privata primärvården 3,2 procent av utgifterna, medan motsvarande siffra 2017 var 4,7 procent.

SKL:s rapport visar också att antalet privata vårdcentraler fortsätter att öka. 2017 fanns 492 i landet, vilket motsvarar 43 procent. Det är en stor förändring jämfört med 2006 när de offentliga vårdcentralerna var mer än dubbelt så många.

Även här skiljer det stort över landet. Störst andel privata vårdcentraler finns i Stockholm, med 68 procent. Region Örebro län har lägst andel: 12 procent.

Regionerna köper också tjänster av varandra. Här är specialiserad somatisk vård den största posten, vilken 2017 var 8,8 miljarder kronor. 

Kostnadsökningen i SKL:s rapport är beräknad i nominella belopp, det vill säga att inflationen inte har räknats med. För jämförelse var inflationstakten 1,9 procent i december 2017.