De senaste 25 åren har förskrivningarna till personer 75 år och äldre ökat med cirka 60 procent. Det gäller i synnerhet de som lever i särskilt boende. Där är genomsnittet sju till tolv preparat per person. 

Mellan 2017 och 2018 minskade dock andelen äldre som fick tio eller fler läkemedel något, från 24,2 procent till 23,9. Motsvarande siffror inom särskilda boenden har minskat från 31,9 procent till 30,3. Skillnaden på kommunnivå är dock stor, visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Inom hemtjänsten varierar andelen mellan 13 och 42 procent. Och inom särskilda boenden är variationen ännu större: 2–58 procent.

– Det är viktigt att läkemedelsgenomgångar genomförs för de äldre, att läkemedelsanvändningen följs upp och att nyttan med medicinen vägs mot riskerna, säger Ann-Catrin Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mellan 2017 och 2018 skedde också en viss minskning i andelen personer över 75 år som förskrevs tre eller fler psykofarmaka. Andelen inom hemtjänsten är 7 procent och inom särskilda boenden 17 procent. Även här kan det skilja stort mellan kommunerna. Andelen äldre som får antipsykotiska läkemedel inom hemtjänsten har ökat marginellt, medan den har minskat inom särskilda boenden.

Läkemedelsanvändning är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till fallolyckor. Under perioden 2015–2017 minskade dock andelen personer 80+ som vårdades för fallskador något, från 60 per 1 000 invånare till 58.

Rapporten tar även upp flera andra saker, till exempel blåsdysfunktion, fotkomplikationer vid diabetes, trycksår och undernäring. De öppna jämförelserna finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs även:

Han skapar tid för läkemedelsgenomgång: »Det är roligare att sätta ut mediciner än att sätta in«