– Livsduglighetsgränsen kom till i en annan tid, där man inte såg framför sig dagens medicinsk-tekniska utveckling. Vi menar att en framtida utveckling där utrymmet för sen abort successivt minskar vore olycklig, och att man därför bör överväga en fast veckogräns, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer, i ett pressmeddelande. 

I rapporten, »Livstecken efter sen abort«, som riktar sig till både till regeringen och profession, vårdgivare och beslutsfattare, ger Smer förslag på åtgärder:

  • Utred om livsduglighetsgränsen i abortlagen kan ersättas med en fast veckogräns.
  • Låt Socialstyrelsen utreda om feticid kan ebjudas i samband med sena aborter. Läkemedlet, som får hjärtverksamheten att avstanna, injiceras till fostret innan aborten inleds.
  • Undersök om det ultraljud som gravida kvinnor erbjuds i vecka 18-20 kan tidigareläggas, för att minska antalet sena aborter.
  • Erbjud alla gravida kvinnnor fosterdiagnostik med NIPT ( non-invasive prenatal testing).
  • Se till att sen abort som beviljats utförs utan fördröjning.
  • Säkra kvaliteten i informationen till kvinnan vid upptäckt av fosterskada.
  • Utarbeta ett nationellt kunskapsstöd för sena aborter.
  • Se över Rättsliga rådets hantering av ansökningar om sen abort.

Kjell Asplund och rådets arbetsgrupp för sena aborter skriver i dag på DN Debatt att även om sannolikheten för att ett livsdugligt foster föds fram efter abort är mycket låg så kan situationen inte uteslutas, och fostret ska då betraktas som ett barn och ha rätt till medicinsk bedömning av om livsuppehållande vård bör sättas in.

– Ett foster som visar livstecken efter en sen abort är både etiskt och juridiskt att betrakta som ett barn och måste jämställas med andra barn när det gäller grundläggande rättigheter som rätten till liv. Men att rädda ett foster till liv efter en sen abort är en etiskt mycket komplicerad situation. Därför är vårt budskap att situationen där ett eventuellt livsdugligt foster föds fram måste undvikas så långt det är möjligt, säger Kjell Asplund i pressmeddelandet.

Ur Abortlagen

3 §  Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden.
Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten.

Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt.

6 §   Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna tillstånd till avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet framskridit.

Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket och 5 § andra stycket. Lag (2007:998).

Läs hela Abortlag (1974:595).