Personalbristen inom hälso- och sjukvården fortsätter. Majoriteten av regionerna har brist på personal inom minst 10 av de 21 yrken som kräver legitimation, visar Socialstyrelsens rapport.

Myndigheten har på uppdrag av regeringen haft ett fokus på tillgång och efterfrågan på specialistläkare. Och det visar sig att över hälften av de regioner som svarat i Socialstyrelsens undersökning har brist på läkare inom 20 eller fler specialiteter. 

– Samtliga 19 regioner som bedömt tillgång och efterfrågan på specialistläkare uppger att det är brist på allmänläkare, 18 rapporterar brist på psykiatriker och 17 bedömer att det är brist på geriatriker, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De finns geografiska skillnader när det gäller svårigheterna att rekrytera specialistläkare. De regioner som redovisar brist inom flest specialiteter är Dalarna, Västernorrland och Sörmland, vilka har brist på läkare inom 40–53 områden.

Många regioner ser sina egna ST-utbildningar som den största källan till nya specialister. Och Socialstyrelsens bedömning är att planeringen av ST-tjänster sker lokalt och med en »relativt kort tidshorisont«. Samtidigt finns ingen samordning på nationell nivå gällande tillgång och efterfrågan på specialistläkare, eller när det gäller dimensioneringen av antal ST-tjänster. Socialstyrelsen föreslår därför att myndigheten får en central samordningsfunktion.

– Den stödjande samordningsfunktionen ska stötta regionerna i deras arbete att dimensionera ST-tjänster efter ett långsiktigt behov genom att tillsammans med regionerna och andra aktörer samla statistik, data och prognoser till en nationell bild, säger Katarina Sandberg.

Socialstyrelsen vill att funktionen ska samarbeta med huvudmännen, professionsföreningar, Sveriges Kommuner och landsting samt Socialstyrelsens egna ST-råd. 

Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal varierar över landet, men den är allmänt sett stor när det gäller grund- och specialistutbildade sjuksköterskor samt barnmorskor. Alla regioner har brist på specialistsjuksköterskor och 20 av 21 har brist på grundutbildade sjuksköterskor. Nästan alla har också brist på psykologer och tandläkare.

 

Läs även:

Rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin i flera regioner

Fler blir specialistläkare inom allmänmedicin

Staten kan få ökat ansvar för styrning av ST-tjänster

Socialstyrelsen vill ha bättre samordning för läkares specialistutbildning 

Socialstyrelsen: Fortsatt stor personalbrist i hälso- och sjukvården

Målet om hyroberoende i sjukvården inte uppnått

Specialitetsföreningar oroade för framtida rekrytering

Läkarna har blivit fler

Nästan 42 000 legitimerade och sysselsatta läkare, varav knappt 39 000 i hälso- och sjukvården.

Av de sysselsatta inom hälso- och sjukvården arbetar 78 procent i offentlig sektor och 22 procent i privat sektor.

Det relativa antalet legitimerade läkare har ökat åren 2000–2016. Den största åldersgruppen är 35–39 år.

Drygt 1 300 personer avlade läkarexamen läsåret 2017/2018.

Flest specialistbevis 2017 utfärdades inom allmänmedicin.

Det totala uppskattade behovet av ytterligare läkare är ungefär 850 helårsarbetare i hela landet. 

Socialstyrelsen har bedömt efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården genom bland annat enkätundersökningar och intervjuer med arbetsgivare och arbetstagare. 

Tillgången på personal baseras bland annat på Socialstyrelsens förteckning över legitimerade gruppernas arbetsmarknadsstatus (LOVA) och antalet utfärdade legitimationer i myndighetens register. Senaste tillgängliga data för tillgången är från november 2016.