Ivo bedömer att det finns patientsäkerhetsrisker på akutmottagningen i Oskarshamn eftersom icke legitimerade läkare – oftast AT-läkare – arbetat ensamma utan att en legitimerad läkare finns på plats.

I en lex Maria-anmälan från vårdgivaren framkommer ett exempel: En oerfaren och hårt pressad AT-läkare ger en ofullständig rapportering och dokumenterar fel till medicinbakjouren – en hyrläkare som inte ifrågasätter eller aktivt efterfrågar blodgas hos en andningsviktande patient.

Nu riktar Ivo kritik mot Region Kalmar. Regionen måste vidta åtgärder för att stärka patientsäkerheten på akuten i Oskarshamn, och redovisa vad som gjorts inom två månader.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist bekräftar att AT-läkare tjänstgör självständigt på akutmottagningen i en intervju med lokaltidningen Östra Småland.

– Det är AT-läkare som har jour nattetid, säger han till tidningen.

På tidningens fråga om varför AT-läkare arbetat ensamma, svarar han:

– Så har jourlinjen varit uppbyggd under många år. Det är inte ovanligt att det är så på mindre sjukhus. Nu har Ivo tydligt sagt att det inte duger på Oskarshamns sjukhus, och då kommer vi att ändra på det, säger Johan Rosenqvist.

Efter en incident på en akutmottagning i Norrbotten 2015, där det framkom att en vikarierande underläkare före AT arbetat ensam, fattade Ivo ett principbeslut. Beslutet innebär att icke-legitimerade läkare inte får tjänstgöra självständigt på en akutmottagning utan att det samtidigt finns en legitimerad läkare på plats. Beslutet gäller inte AT-läkare. Men det betyder inte att det är okej att låta AT-läkare arbeta ensamma på akuten, enligt Ivo.

– I principbeslutet skriver vi samtidigt att Ivo i grunden har samma inställning när det gäller AT-läkare som arbetar på akutmottagning. Det innebär att inte heller AT-läkare i normalfallet ska arbeta självständigt, säger inspektören Daniel Lilja.

Vad innebär »i normalfallet«. Kan det vara okej ibland?

– Vi anser att de finns en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare. Så vi är inte riktigt lika kategoriska. Men vi har i grunden samma uppfattning. En AT-läkare ska ha ett stöd eftersom man är under utbildning. Det är inte rimligt att en oerfaren läkare ska ställas inför de svårast sjuka patienterna på våra akutmottagningar, säger Daniel Lilja.

I sitt beslut efter tillsynen på akuten i Oskarshamn skriver myndigheten: »En läkare ska först efter fullgjord AT-tjänstgöring på egen hand kunna kartlägga livshotande akuta tillstånd. Ivo anser emellertid att det kan finnas en möjlighet att göra individuella bedömningar när det gäller AT-läkare. Graden av självständighet i arbetet vid en akutmottagning kan tillåtas variera för denna grupp, beroende på den enskilde läkarens erfarenhet och kompetens«.

När Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förra året gjorde en enkät bland akutmottagningar visade det sig att 40 procent av akutmottagningarna någon gång den senaste månaden haft läkare utan legitimation som jobbat ensamma utan handledning på plats. 

Bilden är även välkänd från Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) AT-rankning. I den senaste svarade 32 procent som hade sin medicinplacering respektive 38 procent på kirurgiplaceringen att de tjänstgjort på en akutmottagning utan att legitimerad läkare har funnits på plats.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar, säger till Östra Småland att regionen så snart det går ska sätta stopp för AT-läkarnas ensamarbete.

– Det är vår ambition. Jag har haft samtal med verksamhetschefen och hennes uppdrag är att hitta en annan schemalösning som innebär att AT-läkare inte ska jobba ensamma fortsättningsvis. 

Läs också:

Oacceptabelt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

IVO: Nej till ensamarbete på akuten för ickefärdigutbildade läkare

Vanligt att AT-läkare arbetar ensamma på akuten

Mer information:

Ivo:s principbeslut »Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning«

I Ivos rapport »Högre kompetens på våra akutmottagningar« från 2017 går det att läsa mer om tillsynsmyndighetens inställning.