Totalt har sex motioner från två lokalföreningar lagts till årets fullmäktigemöte i Sjukhusläkarna, vilket hålls på torsdag och fredag. Det är en liten minskning från fjolårets möte då åtta motioner hade lämnats in. Då, liksom i år, kom motionerna från Göteborg och Skåne.

En av motionerna rör ett ständigt debatterat ämne – kompetensväxling, ibland kallat »task-shifting«. Det var också på tapeten vid fjolårets fullmäktigemöte. I korthet betyder termen att arbetsuppgifter kan skiftas mellan olika yrkesgrupper för att göra verksamheten mer effektiv.

Men det kan gå för långt när läkare måste göra andras uppgifter, skriver Sjukhusläkarna Göteborg i motionen. Läkare kan i många fall »åläggs nya och ibland ovana arbetsuppgifter« och därtill mer administration, till exempel att skriva ut färdiga journalanteckningar eller notera uttag av utrustning från någon förrådslista. Effekten blir »en utarmning av läkaryrket« med mindre tid för patientkontakt och ibland ett sämre resultat. 

– Det är slöseri med tid och kompetens, säger Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Sjukhusläkarna Göteborg.

– Det är en dyr lösning att läkartider ska gå till saker där andra yrkesgrupper kan göra arbetet. Det finns saker som en undersköterska mycket väl skulle kunna göra. En gynekolog ska till exempel inte behöva göra ultraljud och sprita apparaten och gynstolen efter en undersökning. 

Därför vill lokalföreningen att Sjukhusläkarna centralt verkar för att läkarnas arbetsuppgifter renodlas mot patient- och kunskapsarbete, samt säkerställer läkarnas inflytande i hur arbetet organiseras. Sjukhusläkarnas styrelse håller med och föreslår att motionen får bifall under fullmäktigemötet. I svaret skriver de att föreningen kan vara mer synlig i frågan och debattera ännu mer.

I en motion döpt till »Inga glastak« vill Sjukhusläkarna östra Skåne att moderföreningen ska arbeta för fler läkare i chefspositioner inom vården. De skriver att »en alltmer dysfunktionell sjukvård får allt större inslag av icke medicinsk kompetens i ledarskapet och på chefspositioner«. Sjukhusläkarna östra Skåne tycker att det är dags att återinföra kravet på att verksamhetschefen är läkare.

Styrelsen har tolkat motionen som en vision om att alla verksamhetschefer ska vara läkare. Det är en målsättning de håller med om och därför yrkar de på bifall.

Östra Skåne tycker också att Sjukhusläkarna syns för lite och pekar på Vårdförbundet som lockar nya medlemmar med allt från erbjudanden om gratismånader till reklammaterial såsom kylskåpsmagneter. Lokalföreningen skriver att många läkare uppfattar att facket inte gör någonting, och vill därför att Sjukhusläkarna blir mer synligt och tar fram diverse reklammaterial, samt organiserar kampanjer för att värva medlemmar.

Sjukhusläkarnas styrelse tycker att det bästa sättet att locka medlemmar är »hög svansföring i debatt och hög prioritering av Sjukhusläkarens (medlemstidningens) undersökande journalistik«. Men de stänger inte dörren för fler profilprodukter och ställer sig bakom önskemålet om centralt organiserade kampanjer. 

Under fullmäktige kommer också en motion i repris. Liksom förra året motionerar Sjukhusläkarna Göteborg om rutiner för etisk granskning av projekt som inte omfattas av etikprövningslagen. Styrelsen ser problem för exempelvis studentarbeten och mindre, lokala projekt och vill därför avslå motionen. I en annan motion föreslår Göteborg att kandidaters akademiska/vetenskapliga meriter ska redovisas tydligare inför val till förtroendeposter inom Läkarförbundet.

Sjukhusläkarna östra Skåne vill också öka säkerheten på akutmottagningarna och att man ska verka för mer övervakning och visitering.

Styrelsen har inför fullmäktigemötet lagt tre propositioner. Samtliga handlar om mindre ändringar i formuleringarna i stadgarna.

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte hålls 14–15 mars. 

Läs även:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2018: – Pensioner, övertid och etik

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2018: – Facket måste verka för regelverk för etisk granskning

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2018: – Sjukhusläkarna i Östra Skåne motionerar mest – och kanske vassast