Förvaltningsrättens två avgöranden handlar om två läkare som är verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL), eller som det brukar kallas nationella taxan.

Efter en granskning bedömde Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) att läkarna ägnat sig åt omfattande och systematiska feldebiteringar. Läkarna har enligt regionen begärt och fått ersättning för åtgärder som de enligt lagen inte kan få ersättning för.

Mot bakgrund av det sänkte regionen läkarnas rätt till ersättning till noll kronor och avregistrerade dem med omedelbar verkan från förteckningen över läkare verksamma enligt LOL. Därmed skulle läkarna inte få ersättning för sina patientbesök.

Läkarna överklagade i var sitt ärende till förvaltningsrätten och yrkade att besluten skulle upphävas.

Förvaltningsrätten går nu på läkarnas linje och upphäver regionens beslut gällande avregistreringarna.

Förvaltningsrätten konstaterar att det i lagen ställs en rad krav på en läkare för att få läkarvårdsersättning. Det handlar exempelvis om läkarens kompetens, att verksamheten ska bedrivas på heltid och att åtgärder och behandlingar ska vara medicinskt motiverade.

Uppfylls inte dessa villkor kan en region upphöra med att betala läkarvårdsersättning.

När det gäller feldebiteringar kan en region enligt LOL återkräva eller kvitta för höga belopp som utbetalats felaktigt. En region kan också sätta ner den samlade läkarvårdsersättningen »för viss tid till skäligt belopp«.

Men att en läkare debiterat en region för åtgärder som inte är ersättningsgilla räcker inte för att en läkares rätt att kunna begära och få läkarvårdsersättning helt ska upphöra, menar förvaltningsrätten.

Regionens beslut, att på grund av feldebiteringar sätta ner ersättningen och med omedelbar verkan avregistrera de båda läkarna strider mot läkarnas lagstadgade rätt att begära och få läkarvårdsersättning.

Region Stockholm har i yttranden till förvaltningsrätten uppgett fler grunder för beslutet om att avregistrera läkarna, bland annat att en av läkarna inte ska ha bedrivit sin verksamhet på heltid.

Men förvaltningsrätten har endast grundat sin bedömning i det överklagade beslutet som gällde feldebiteringar.