Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig bäst att bedrivas som nationell högspecialiserad vård och koncentreras till högst fem enheter i landet.

Nu, när de första pilotområdena utretts av sakkunniga experter, föreslås avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom så kallade trofoblastsjukdomar – ett samlingsnamn för tumörer som kan uppstå i samband med graviditet – och viss vård inom avancerad fostermedicin bli nationell högspecialiserad vård.

Avancerad kirurgi vid endometrios föreslås bedrivas vid fem enheter i landet, i stället för – som i dag – vid 20-30 olika kliniker. Sammanlagt rör det sig om ungefär 250 ingrepp per år enligt underlaget från sakkunniggruppen för det här området.

Enligt Matts Olovsson, ordförande i sakkunniggruppen, handlar det om mycket svår och tekniskt avancerad kirurgi.

– Genom det här förslaget skulle kompetensen kunna stärkas liksom kunskapen om endometrios och möjligheterna till utvecklad forskning om endometrioskirurgi, säger han i ett uttalande på Socialstyrelsens webbplats och fortsätter:

– Även den kirurgi där bevarande av fertilitet bör beaktas föreslås koncentreras.

När det gäller avancerad fostermedicin föreslås den mycket ovanliga kirurgiska åtgärden Exit – en avancerad form av kejsarsnitt som görs för att säkerställa fri luftväg hos fostret – koncentreras till två enheter.

Dessutom föreslås en stor del av diagnostik och monitorering vid trofoblastsjukdomar koncentreras till en enda nationell enhet.

När remisstiden gått ut den 6 maj kommer Socialstyrelsen fatta beslut om de här områdena faktiskt ska bli tillståndspliktig nationell högspecialiserad vård – och vid hur många enheter vården i så fall ska få bedrivas.

I nästa steg kommer regionerna kunna ansöka om att få bedriva den aktuella vården och därefter är det upp till nämnden för nationell högspecialiserad vård att fatta beslut om vilka regioner som får uppdraget.

Socialstyrelsen räknar med att de första tillståndsbesluten ska kunna fattas i december i år.