I mars 2017 beslutade Göteborgs universitet att två forskare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Beslutet gällde två vetenskapliga artiklar som handlar om operationer med donerade blodkärl som genomförts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

En av forskarna, en professor i transplantationskirurgi, anmälde universitetets hantering av ärendena till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

I ett nyligen publicerat beslut konstaterar UKÄ att det förekommit brister i hanteringen. UKÄ anser bland annat att GU brustit i hanteringen gällande professorns begäran om att inhämta ett yttrande av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Professorn begärde flera gånger att ett sådant yttrande skulle inhämtas, men detta nekades av universitetet som hänvisade till att beslut i oredlighetsärendena redan var fattade.

Först när professorn hänvisade till ett tidigare beslut från UKÄ ändrade sig universitetet och menade i stället att det ansågs som »uppenbart obehövligt« att inhämta ett sådant yttrande.

UKÄ konstaterar att det saknas stöd i författning att avslå en begäran om att inhämta yttrande från expertgruppen bara för att ett beslut redan har fattats i ett oredlighetsärende.

En begäran kan avvisas dock om det anses vara »uppenbart obehövligt«. UKÄ konstaterar att det är en bedömningsfråga.

Men mot bakgrund av att universitetets oredlighetsråd inte varit enigt i bedömningen av oredlighetsärendena, samt »den starka presumtionen i högskoleförordningen som talar för att inhämta ett yttrande från expertgruppen«, är det enligt UKÄ svårt att förstå hur GU kunnat anse att det är uppenbart obehövligt att inhämta ett sådant yttrande.

UKÄ konstaterar också att GU brutit mot sin egen handläggningsordning eftersom professorn inte erbjudits att delta vid ett sammanträde med oredlighetsrådet. Dessutom har GU inte gett professorn möjlighet att lämna synpunkter på ett utlåtande från en extern bedömare innan rektor fattade sina beslut.

Läs mer:

Fälld GU-professor: »Jag hade gjort samma sak i dag«

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder