»Det finns så många projekt som pågår parallellt och tangerar samma sak. Samordna er!«

Så säger en intervjuad i rapporten »En myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor«. Bakom den ligger Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 

Myndigheterna har intervjuat läkare och sjuksköterskor på tio vårdcentraler utspridda över landet om hur kunskapsstöden till primärvården kan utformas bättre. De har utgått från det som kallas »tjänstedesign«. Metoden sätter personalens behov i centrum och det kan bli en sorts standard i framtiden. 

– Även om vi har gjort enkäter och en del intervjuer tidigare, var det ett nytt angreppssätt att verkligen vara ute på arbetsplatserna – de fick sitta vid sina datorer och visa hur journalsystemen fungerade, intranät och var de hämtar kunskap, säger Anna Björklöf som suttit i projektgruppen för SBU.

Intervjuerna visar att de som använder myndigheternas kunskapsstöd i primärvården vill känna sig säkra i sina beslut och arbeta efter senaste evidens. Men personalen tycker inte att kunskapsstöden utformas och anpassas efter primärvården. Det är också oklart vilken myndighet som gör vad. De tycker även att kunskapsstöd som utgår från en redan satt diagnos är svåra att arbeta med. 

En av idéerna till förbättring som rapporten tar upp går ut på att kunskapsstöden ska ta avstamp i patientfall i stället för diagnoser. Tanken är att primärvården skulle kunna beskriva patientfall där det finns kunskapsluckor. På så sätt kan myndigheternas arbete utgå från vad personalen faktiskt efterfrågar, redan från start.

Ett annat förslag är att myndigheterna arbetar tillsammans i större utsträckning och på ett mer användarcentrerat och behovsdrivet sätt. På så sätt ska personalen inte behöva navigera och prioritera bland myndigheternas budskap.

Tanken är att erfarenheterna nu ska användas i myndigheternas arbete med kunskapsstöd.

– Jag tror att det kommer att leda till ändrade arbetssätt internt på myndigheterna, säger Anna Björklöf.

Hela rapporten finns på E-hälsomyndighetens webbplats