Under 2018 uppgick regionernas sammanlagda kostnad för planerad utlandsvård till 158 miljoner kronor, enligt uppgifter från Försäkringskassan. Och en stor del av notan – 79 miljoner – gällde behandling vid överdriven svettning, hyperhidros, på kliniker i framför allt Danmark.

Men nu ökar alltså hoppet om att kunna bromsa kostnaderna för behandling vid just hyperhidros. I morgon fredag räknar Erik Svanfeldt, internationell samordnare vid avdelningen för vård och omsorg på SKL, med att den sammanställning av regionernas priser för svettbehandlingar – som ska ligga till grund för ersättningsnivån – som SKL nu gjort ska vara helt klar.

– Vi har åtagit oss att försöka ta fram en transparent prislista så att man kan få en överblick över priserna i de olika regionerna. Vi vill åskådliggöra vilka priser som de olika regionerna tar ut, för vilka behandlingar de tar ut det och hur de har beräknat sina priser, säger Erik Svanfeldt.

Det var i en vägledande dom för några år sedan som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att det i det prövade fallet saknades transparenta prislistor för hyperhidros – något som fått stora konsekvenser för ersättningsnivåerna för planerad vård utomlands.

Enligt ersättningslagen, som trädde i kraft för drygt fem år sedan, ska ersättningen för den planerade vård en patient får utomlands högst motsvara det som vården skulle ha kostat i Sverige. 

Men bristen på transparenta prislistor har gjort att Försäkringskassan inte kunnat beräkna ersättningsnivåerna utifrån priset för motsvarande behandling i Sverige utan varit tvungen att betala ut patientens faktiska kostnad för vården utomlands, med avdrag för patientavgift.

Lisa Carlsson – projektledare när Inspektionen för socialförsäkringen på regeringens uppdrag nyligen granskade Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU/EES och Schweiz – tycker att det är bra att SKL nu tagit fram transparenta prislistor för hyperhidros.

– En av våra rekommendationer till regeringen var ju att titta över möjligheten att få till just transparenta prislistor. Utifrån det är det förstås väldigt positivt att SKL nu gjort det här för hyperhidros, säger hon och fortsätter:

– Det är en viktig del i att uppnå en kostnadskontroll. Det ger en möjlighet att kunna reglera ersättningsnivåerna på det sätt som ersättningslagen var tänkt – det vill säga att man ska kunna utgå från vad vården kostar i Sverige.

Hon påpekar dock att det fortfarande saknas transparenta prislistor för annan vård i Sverige.

– Det här har förstås potential att lösa knuten som handlar om hyperhidros, men för annan vård kvarstår det här problemet.

En annan fråga som kan få betydelse för kostnadsutvecklingen när det gäller planerad utlandsvård är också hur Försäkringskassan ska utreda vilket vårdutbud som finns i Sverige, enligt Lisa Carlsson.

Förra veckan beviljade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd för två kammarrättsdomar om ersättning för svettbehandling utomlands som Försäkringskassan har överklagat.

– Enligt kammarrätten räcker det inte att Försäkringskassan – som i dag – frågar patientens hemlandsting om hur vårdutbudet ser ut i Sverige, säger Lisa Carlsson. 

– Skulle Högsta förvaltningsdomstolen komma fram till att Försäkringskassan måste utreda vårdutbudet i hela Sverige skulle det kunna innebära ett utökat utredningsförfarande – med ökad administration – hos Försäkringskassan och hos landstingen, fortsätter hon.