Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) som startade i juni 2018, har på regeringens uppdrag analyserat behovet av utbildning för de yrkesgrupper som jobbar inom företagshälsovården. Rapporten bygger på intervjuer och enkätundersökningar med berörda parter. Behovet av utbildningar och kurser är generellt omfattande, för alla yrkesgrupper på området, enligt rapporten. Särskilt stort är behovet av utbildning för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. 

I dag har 1 130 läkare specialistbevis inom området – men närmare 900 av dessa är över 65 år. Vägen till specialist har sett ut på olika sätt. Specialiteten kallas i dag arbetsmedicin och är enligt Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting en av de tydligaste bristspecialiteterna.

När det gäller företagsläkares utbildning krävs det »omgående konkreta åtgärder«, behovet av nyrekrytering är »akut« på grund av hög genomsnittsålder i kåren. Men enligt rapporten är nuvarande situation samtidigt »ohållbar utan någon omedelbar lösning i sikte«.

Det finns enligt rapporten som hänvisar till Socialstyrelsen, ingen samlad kursverksamhet för ST-läkare i arbetsmedicin och ingen huvudman som har övergripande ansvar för ST-utbildningen. Behovet av kurser hanteras lokalt, och endast en mindre del av kurserna är statligt finansierade SK-kurser. 

Myndighetens slutsats är att det behövs en utredning, en »nytänkande, förutsättningslös och oberoende utredning« i syfte att hitta »nya och innovativa lösningar«.

Hög medelålder bland företagsläkare

»Företagsläkare« är ingen skyddad titel, alla läkare som är verksammma inom företagshälsovård kan kalla sig företagsläkare. En specialist inom området kan ha olika specialistbevis:

Företagshälsovård. Specialitet som Socialstyrelsen gav behörighet i efter genomgången »företagsläkarkurs«. 1 130 läkare har specialistbevis inom företagshälsovård, men närmare 900 av dessa är över 65 år.

Arbetsmedicin. En tilläggsspecialitet som sedan 2015 ersatt specialiteten företagshälsovård. 38 läkare har specialistbevis i arbetsmedicin. 

Arbets- och miljömedicin. Specialiteten arbets- och miljömedicin infördes 2006 och är en grundspecialitet och kan påbörjas efter AT. Den ersatte då de äldre specialiteterna företagshälsovård och yrkes- och miljömedicin. 40 läkare har specialistbevis i arbets- och miljömedicin.

Yrkes- och miljömedicin. Det finns 175 läkare med specialistbevis inom den äldre specialiteten yrkes- och miljömedicin och 115 av dessa är 65 år eller äldre.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)

Myndigheten startades den 1 juni 2018. Uppgiften att samla in och sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet, något som tidigare gjordes av Arbetslivsinstitutet, som lades ner 2007.

En specifik uppgift är att följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

Mynak ligger i Gävle, leds av generaldirektör Nader Ahmadi och ska fullt utbyggd 2020 ha 30-40 medarbetare.