Akutsjukhusen i den blågröna VG-regionen har nyligen fått tidigare års underskott avskrivna. Nu är kravet från regionstyrelsen att 2019 års budget ska hållas. Efter mars månads utgång var sjukhusens samlade underskott 250 miljoner kronor. Den 23 april beslutade regionstyrelsen om ett åtgärdspaket för att få ekonomin i balans. 

De föregående fackliga förhandlingarna den 18 april slutade i oenighet.

– Vi förklarade oss oeniga, vi anser att man inte tillfullo har tagit sitt arbetsgivaransvar och det finns risk för att det får konsekvenser i form av sämre arbetsmiljö, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Personalkostnaderna i form av »nettoårsarbetare« ska ses över, se nedan. 

– Vi ser en risk för att det resulterar i dåligt genomtänkta neddragningar som kan drabba enskilda verksamheter väldigt hårt, säger Emelie Hultberg.

– Vi har inte hört något om uppsägningar, men det kan innebära att man inte återbesätter tjänster vid naturlig avgång. Det pågår redan, till exempel att man inte låter timanställda som är över 67 år fortsätta.

Hur oroliga är ni?

– När man inte återbesätter tjänster kan arbetsbelastningen för de kvarvarande öka och det innebär risker för en försämrad arbetsmiljö. Beslutet innebär ett uppdrag till förvaltningarna att genomföra åtgärderna och där kommer vi att bevaka följderna.

En annan åtgärd gäller direktiv om att välja off label-läkemedel. Här kunde regionen ha inväntat inväntat den utredning som pågår vid Läkemedelsverket om hur man ska förhålla sig till off label-förskrivning, tycker läkarföreningen. 

– Som enskild läkare har man ett ansvar för den förskrivning man gör, och det är viktigt att ansvarsfördelningen är klarlagd innan man ändrar rutiner, säger Emelie Hultberg.

Här är åtgärderna i korthet: 

  • Sjukhusstyrelserna ska under april fastställa egna åtgärdsplaner. Bland annat ska de ompröva hur stor personalstyrkan ska vara, »vid behov fastställa nya måltal för nettoårsarbetare« och sedan hålla dem. Om måltalen inte nås kan regionstyrelsen införa »central anställningsprövning«.
  • Styrelserna ska se till att sjukhusen väljer kostnadseffektiva läkemedel, främst när det gäller regionalt rekommenderade off label-läkemedel och biosimilarer. Det bedöms enligt tjänstemännens underlag kunna minska kostnader med drygt 100 miljoner kronor.
  • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska vidta åtgärder för att minska behovet av slutenvård, bland annat se över primärvårdens uppdrag, fokusera på införandet av mobila team och digitala vårdtjänster.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna ska undvika nya uppdrag och verksamheter.
  • Ägarutskottet får i uppdrag att återremittera och/eller föreslå avslag på samtliga investeringar som inte kan bära sina kostnader.
  • Regiondirektören ska senast den 4 juni föreslå tidplan för snabbare genomförande av mobila team och digitala vårdtjänster. 
  • Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett övergripande ramverk för budgetprocessen för VGR i syfte att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar. Det ska redovisas till regionstyrelsen senast den 4 juni.
  • Regiondirektören ska minska koncernövergripande administrativa kostnader med minst 20 miljoner kronor.

Enligt ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna beslutades också att alla föreslagna åtgärder ska leda till förbättrad tillgänglighet och kortare köer. 

– Förändringar måste till här och nu. Det gäller att få en ekonomi i balans och det måste ske utan påverkan på tillgängligheten. Vårdgarantin måste uppfyllas, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Läs tidigare artiklar

Sjukhus i Västra Götaland får stryka miljardskuld

Sahlgrenska ber regionen om att få skriva av underskott

Henrik Ripa (M): »Lösningen kan inte bli att skjuta till mer pengar«

Styrelseordförande kritiserar läkaruppropet på Sahlgrenska

600 sjukhusläkare i upprop på SU

Läkare på Sahlgrenska: Lägg pengarna på attraktiv sköterskemiljö

SU-läkare samlas i protestupprop

Sjukhusläkarna om uppropet: »Vi vill visa att det inte är några enstaka gnällspikar«

Överläkare på Sahlgrenska om budgetbeslutet

Facklig protest mot sjukvårdsbudget i Västra Götalandsregionen

118 läkarvikariat avslutas på Sahlgrenska

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Läkare kritiska till anställningsstopp på Sahlgrenska