Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig bäst att bedrivas som nationell högspecialiserad vård och koncentreras till högst fem enheter i landet.

Och nu har alltså merparten av de 24 nationella programområdena, NPO:erna, sagt sitt. På den ganska spretiga lista som Socialstyrelsen går ut med finns en rad vårdåtgärder, patientgrupper och vårdformer som de föreslår skulle kunna bli föremål för nationell högspecialiserad vård framöver.

Sammanlagt handlar det alltså om ungefär 260 förslag. Många av dem finns dock med på flera listor. 

– En del av de här förslagen syftar mer till att upprätthålla en centralisering av vård som redan är gjord, eller till att säkra kompetens och resurser, medan andra förslag handlar om att koncentrera vård som i dag bedrivs på väldigt många enheter, säger Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen.

Hon betonar att det här inte är den kompletta listan med förslag på vad som kan bli nationell högspecialiserad vård.

– Vi ser det här i allra högst grad som ett dynamiskt material. Det här är den första genomlysningen. Vi lägger ut listan öppet nu för att den ska kunna kompletteras. Det kommer ju inte heller vara så att vi startar sakkunniggrupper utifrån alla de här förslagen, säger Kristina Wikner.

Hon konstaterar att programområdena har jobbat olika mycket med att förankra sina förslag, och med att diskutera med andra berörda specialitets- och patientföreningar till exempel. 

– Vissa har gjort det ganska mycket, medan andra inte har gjort det alls. När vi nu lägger ut listan öppet får även de som inte har suttit med i NPO:erna möjlighet att göra inspel, säger hon.

Tanken är också att nu kunna fånga upp vård som inte faller under något av av de 24 programområdena.

Några NPO:er, till exempel Levnadsvanor respektive Äldres hälsa, har ännu inte levererat sina bruttolistor med förslag.

– De har tittat på sina vårdområden men medvetet valt att först se vad de andra NPO:erna har kommit fram till, bland annat utifrån att de har ett mer tvärgående perspektiv, säger Kristina Wikner.

Som nästa steg kommer Socialstyrelsen ta ställning till vilka förslag som bör genomlysas av experter och starta sakkunniggrupper för det arbetet. Planen är att sakkunniggrupper för ett tiotal vårdområden ska dra i gång efter sommaren.

Läs mer:

»Vi har vaskat fram två områden som är särskilt viktiga«

»Till slut har vi landat i en lista som vi kan stå för«

 

Läs även tidigare artikel:

 Första förslagen om nationell högspecialiserad vård klara