Distriktsläkarföreningens nya styrelse. Från vänster: Camilla Sandin Bergh, Heiko Botman, Ylva Sandström, Anders Larsson, Thomas Westin, Staffan Ahlkvist, Ulrika Taléus och Marina Tuutma, ordförande. Foto: Joakim Andersson

I fredags höll Distriktsläkarföreningen sitt fullmäktigemöte i Stockholm. Fullmäktige hade bland annat att ta ställning till en proposition från styrelsen om att införa medlemsavgift för pensionärmedlemmar.

Syftet med förslaget var att säkra föreningens ekonomi. Enligt styrelsen har DLF:s intäkter från medlemsavgifter succesivt minskat trots att medlemsantalet legat på en stabil nivå. Det beror på att andelen pensionärsmedlemmar ökat.

– I många andra föreningar är det så att icke-arbetande medlemmar betalar en reducerad avgift. Det tycker vi är ganska rimligt att man skulle göra även i vår förening, sa styrelseledamoten Anders Larsson.

Fullmäktige biföll propositionen som innebär att pensionärsmedlemmar framöver ska betala en medlemsavgift på 25 procent av ordinarie årsavgift.

Mest debatt blev det kring en motion från DLF Stockholm. Lokalföreningen ville att så kallad förtroendetid införs för distriktsläkare. Tanken var att förtroendetiden, enligt förslaget 6–8 timmar i veckan, fritt ska disponeras av läkaren och att den kan användas till viss fortbildning och utvecklingsarbete.

Tiden skulle inte användas till patientrelaterad administration såsom att skriva intyg eller följa upp provtagningar.

– Vi tycker att det vore rimligt att man hade ett visst antal timmar som vi rår över själva. Det kan handla om att vara med i en balintgrupp eller lusläsa en facktidskrift, sa Ylva Sandström från DLF Stockholm.

Mot denna bakgrund ville DLF Stockholm bland annat att Distriktsläkarföreningen inför nästa års avtalsrörelse driver införandet av förtroendetid i läkarnas kollektivavtal.

Styrelsen yrkade i sitt svar på avslag för motionen. Styrelsen menade bland annat att risken med en sådan förtroendetid är att ansvaret för fortbildning då hamnar på den enskilda läkaren och inte på arbetsgivaren. Dessutom pekade styrelsen på att man i centrala förhandlingar om avtal för hela läkarkollektivet inte kan driva frågan om generell förtroendetid för distriktsläkare.

Efter viss debatt, jämkningar och omformuleringar av att-satser beslutade fullmäktige till slut att Distriktsläkarföreningen ska hjälpa till att ta fram avtalsförslag om förtroendetid som enskilda medlemmar kan använda i samband med förhandling om tjänst. Dessutom ska DLF inkludera frågan om förtroendetid som en del i arbetsmiljöarbetet.

Den andra motionen som behandlades vid mötet kom från DLF Sörmland. De ville få bättre information och överblick över sin ekonomi och föreslog därför att varje lokalavdelning skulle få ett eget konto dit medlemsavgifter betalas ut.

Styrelsen svarade att det pågår ett förbättringsarbete i frågan. Bland annat ska det framöver bli tätare utbetalningar av medlemsavgifter till lokalföreningarna från DLF centralt. Dessutom ska Läkarförbundets ekonomiavdelning kvartalsvis skicka ut resultaträkningar till lokalföreningarna. Därmed ansåg styrelsen att motionen var besvarad. Fullmäktige höll med. 

Vid fullmäktigemötet valdes Ylva Sandström och Thomas Westin in som nya ledamöter i styrelsen. Dessutom valdes Ulrika Taléus till ny vice ordförande. Hon ersätter därmed Johnny Sternesjö som lämnar styrelsen. Lämnar styrelsen gör också Caroline Asplund.

Läs också:

Flitig debattör årets allmänläkarvän