Sedan 2015 pågår en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa i form av statsbidrag och överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting. Under 2018 fördelades 1,8 miljarder kronor i statsbidrag.

Regionerna väljer själva hur de vill använda medlen. Drygt hälften, omkring 1 miljard kronor, har använts till att stärka bemanningen. Resten fördelar sig på en rad olika insatser.

– För att möta kvinnornas behov och utveckla en mer jämlik vård behöver vi använda kompetensen rätt. Chefer och medarbetare bör diskutera vilka arbetsuppgifter som kan utföras av vem på bästa sätt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting i ett pressmeddelande.

I rapporten till regeringen redovisar SKL resultat utifrån ett antal parametrar jämfört med 2015 för att ge en bild av hur arbetet går, se tabeller nedan. Uppgifterna baseras på regionernas redovisningar, som enligt SKL är fler än tidigare men »fortfarande förhållandevis begränsade«. 

– Det är glädjande att regeringens satsningar och överenskommelser har en så positiv effekt. Men arbetet är inte över. Förlossningsvården och kvinnors hälsa är prioriterade områden för regeringen och vi kommer fortsätta att satsa på ytterligare förbättringar under mandatperioden, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Från och med 2018 ingår även neonatalvården i satsningen, som planeras fortsätta till och med år 2022.

Läs hela rapporten: Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018

Tabell 1. Mått på personcentrerad, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad vård20152018
Andel kvinnor som var mycket nöjda med sin förlossning47 procent  52 procent

Andel kvinnor som gick på efterkontrollen efter förlossningen

79 procent85 procent

Andel kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar (grad III och IV)

2,5 procent2,1 procent

Andel kvinnor som screenats för riskbruk av alkohol vid inskrivningen till mödrahälsovården

81 procent90 procent

Andel kvinnor som screenats för våldsutsatthet under graviditeten

85 procent93 procent

Andel kejsarsnitt enligt Robson 1 och Robson 2

14,1 procent

13,8 procent

Tabell 2. Mått på jämlik vård

2018

Andel kvinnor som gick på efterkontrollen efter förlossning

85 procent
födda i Sverige88 procent
födda utanför Sverige80 procent
med högskole- eller universitetsutbildning89 procent
med enbart grundskola75 procent