Förslaget är att ett nytt brott, »blåljussabotage«, införs i brottsbalken för att särskilt kriminalisera angrepp på polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård som syftar till att »allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet«. Straffet skulle vara fängelse högst fyra år, och om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst 18 år eller livstid. 

Lagrådet anser att straffbestämmelsen kan bli svår att tillämpa och att den föreslagna straffskalan generellt är för sträng. Bland annat måste handlingen vara lika samhällsfarlig som övriga sabotagebrott för att bli straffbar, med tanke på den straffskala som föreslås. Lagrådet skriver: 

»Det lär sålunda enbart vara i yttersta undantagsfall som sådant som störande fotografering, högljudda protester och vägran att flytta sig är att bedöma som ägnat att försvåra en brottsbekämpande verksamhet på det allvarliga sätt som krävs för att ansvar ska föreligga, låt vara att sådana handlingar skulle kunna anses som otillbörliga.«

Lagrådet ifrågasätter också om det över huvud taget behövs en särskild straffskala för grovt brott. Lagrådet tycker också att »sabotage mot blåljusverksamhet« är en tydligare brottsbeteckning. 

Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs även:

Skärpta straff föreslås för angrepp på blåljuspersonal

Hoppfullt efter möte om hot och våld i akutsjukvården

Regeringen kallar till samtal om hot och våld på akutmottagningar

SLF vill se åtgärder mot hot och våld