E-hälsomyndigheten har fått två nya regeringsuppdrag. Det första handlar om att se till att informationsutbytet inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst flyter smidare. Det handlar bland annat om att se till att det är tydligt hur man ska göra i olika situationer och att alla gör på samma vis – att det finns en nationell standard som är känd och följs.

E-hälsomyndigheten ska även analysera hur ansvarsfördelningen ser ut i dag när det gäller standardisering och gemensamma specifikationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

– De stora möjligheter som digitaliseringen för med sig måste tillvaratas. En mer enhetlig tillämpning av nationella gemensamma specifikationer i hälso- och sjukvård och socialtjänst leder till bättre informationsutbyte samt ökad förståelse mellan samhällsviktiga aktörer, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Det andra regeringsuppdraget handlar om hur information delas digitalt med andra länder vid utlandsvård.

Enligt patientrörlighetsdirektivet har EU-medborgare rätt att söka och få hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land och få kostnaderna ersatta. I direktivet står det även att patienten ska få tillgång till patientjournalen eller en kopia av journalen.

Här är E-hälsomyndighetens uppdrag att göra en analys, som bland annat ska se över vilken behandling av uppgifter som krävs när patientinformation delas med andra europeiska länder.

– Att kunna få vård i ett annat EU-land är en grundbult i det europeiska samarbetet. Informationsutbytet mellan olika länder måste sätta patientsäkerheten först, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

Det förstnämnda uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2021. Det andra senast den 30 juni 2020.