Styrmodeller i vården har varit ett hett debattämne de senaste åren. Det gäller inte minst New Public Management och »värdebaserad vård« som införts på Nya Karolinska Solna och på flera andra håll. 

Alla modeller har för- och nackdelar och bör utvärderas ur ett etiskt perspektiv. Det skriver Smer i rapporten som också ger förslag till en modell för en sådan etisk analys.

– Jag har varit med i den svenska hälso- och sjukvården både som sjuksköterska och politiker under väldigt många år. Och jag har alltid varit förvånad över att en affärsmässig idé har kunnat lanseras och sväljas så okritiskt som man har gjort. Man har inte analyserat vilka icke önskvärda konsekvenser en ny modell kan få, säger Chatrine Pålsson Ahlgren som representerar Kristdemokraterna i Smer.

Hon säger att Smer valt att inte varna för några speciella styrmodeller, utan allmänt velat lyfta fram de etiska principerna och att »man ska tänka efter före«. Rådet anser att det i dag råder en stor brist på konsekvensanalyser som berör den etiska aspekten. 

Hur kan en etisk konsekvensanalys fungera?

– Om man får en ny styrmodell presenterad för sig, så ska man kunna svara på ett antal frågor: Stämmer det här överens med lagar och förordningar? Är det etiskt riktigt med det synsätt vi har på alla människors lika värde, till exempel. 

I slutändan är det sjukvårdshuvudmännen som beslutar om vad konsekvensanalyserna ska innehålla. Men Smer hoppas på att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kommer med på banan.

– Vi vet ju att om SKL sätter ned foten på sådana här områden, då följer andra efter, säger Chatrine Pålsson Ahlgren. 

Hela rapporten finns på Smers webbplats.