SK-kurser är en central del av läkarnas specialistutbildning. Kurserna upphandlas av Socialstyrelsen och finansieras av staten för att stötta huvudmännen, som har utbildningsuppdraget.  

Men kursgivare växer inte på träd. Staten finansierar drygt hundra SK-kurser årligen, vilket motsvarar 3 000–4 000 kursplatser. Trots att antalet ST-läkare ökar stadigt, har inte kursbudgeten för SK-kurserna ökat i samma takt. Det har lett till en allt hårdare konkurrens om de befintliga platserna.

Till 12 av de totalt 45 kurserna som ges våren 2019, var det till exempel över hundra sökande per kurs. En kurs har oftast mellan 25–35 platser. Socialstyrelsen har tidigare sagt sig oroas över att allt färre ordnar SK-kurser. Vart fjärde år upphandlar myndigheten kurser – men får inte in tillräckligt med svar för att täcka alla kursområden som behövs. De senaste åren har det helt saknats kursgivare till 20–30 procent av områdena, trots att det handlar om prioriterade områden.

– Det är en utveckling som har kommit successivt. Det är generellt äldre läkare som är kursansvariga, och när de går i pension finns det inte så stor återväxt, sa Karin Alfredsson, utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, till Läkartidningen 2017.

Hon uppgav att det på sikt kan bli ett problem, och trodde att utvecklingen bland annat handlar om att produktion prioriteras framför utbildning i dagens hälso- och sjukvård och att dagens modell i hög grad bygger på ideellt arbete från eldsjälar. Att hålla kurser ger ingen stor ekonomisk förtjänst, utan drivkraften är snarare en vilja att föra över kunskap till nya generationer läkare.

Socialstyrelsen föreslår i den nya rapporten flera åtgärder för att få fler SK-kursgivare både på lång och kort sikt.

Bland dem som ordnar kurser eller är intresserade av att göra det efterfrågas öronmärkt tid i den dagliga verksamheten för utbildning – både för ST-läkarna och läkarna som ska utbilda dem. Man tycker att statusen på utbildning måste höjas och att utbildning ska vara lika meriterande som kliniskt arbete, samt att det bör finnas stödfunktioner i form av pedagogisk och administrativ hjälp för läkare som vill vara kursgivare.

Socialstyrelsen ser själv att de har en viktig roll att:

  • Fortsätta informera om hur upphandlingen av SK-kurserna går till och förenkla upphandlingsproceduren för att göra det enklare för dem som är intresserade av att ge kurser.
  • Fortsätta utveckla den årliga behovsanalysen som Socialstyrelsen gör för att få bättre koll på hur behovet ser ut och vilka kurser som efterfrågas. Socialstyrelsen vill också se över möjligheterna att gå SK-kurser i övriga Norden.
  • Fortsätta ge bra service och stöd åt kursgivare, specialitetsföreningar, ST-läkare och leverantörer m fl.

Socialstyrelsen vill att en arbetsgrupp tillsätts under ST-rådet, med uppgift att konkretisera förslagen i rapporten och föreslå hur de bäst kan genomföras.

Läs också:

Allt svårare att hitta kursgivare till SK-kurser: »Inte hållbart att ST-läkares utbildning bygger på god vilja«

Så ska SK-kurser upphandlas

SK-KURSER

SK-kurserna är en del av det totala kursutbudet för läkare under specialisttjänstgöring. De upphandlas av Socialstyrelsen och finansieras av staten för att stötta huvudmännen, som har utbildningsuppdraget. Före januari 2013 hade det numera nedlagda IPULS ansvaret för SK-kurserna.

SK-kurser behövs för att ST-läkare kunna fullgöra sin specialiseringstjänstgöring och vara anpassade till hälso- och sjukvårdens behov, samtidigt som de ska bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare nationellt.

Kursutbudet fastställs av Socialstyrelsen genom upphandling. Kursgivarna står för innehåll, bedömer vilken som är målgruppen och anger delmål. Socialstyrelsen sköter ansökan och antagning.

För några år sedan ändrade Socialstyrelsen sin upphandlingsmodell. Den innebär att upphandling av SK-kurser görs vart fjärde år i stället för vartannat. Syftet med förändringen är att få en bättre och mer långsiktig dialog med kursleverantörerna och för att minska deras administration.

Socialstyrelsen har ramavtal med 29 stycken leverantörer av SK-kurser under perioden 2019–2022.