För att bättre kunna möta framtida utmaningar i vården behöver chefer och ledare mer kompetens och bättre förutsättningar att göra ett bra arbete, menar Vårdanalys. För att stärka ledarskapet har myndigheten i den nya rapporten »Åt samma håll« identifierat tre områden där nationella insatser kan göra nytta: 

  • mer systemutveckling, förändringsledning och personcentrering 
  • mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling 
  • arbeta för att göra ledarskapet mer attraktivt

Den första punkten handlar till stor del om de nya innovationer som utvecklas i vården. Det kräver ledare med kunskaper i systemutveckling och som kan ta fram nya arbetssätt med digital teknik. Vårdanalys tar också fasta på utvecklingen mot en mer personcentrerad vård. Där måste chefer kunna skapa förutsättningar för att patienterna ska kunna utveckla sin egen vård.

Myndigheten vill också se att mer forskning om ledarskap och styrning i vården används i ledarskapsarbetet. Vårdanalys jämför med hur klinisk forskning används i utvecklingen av vård och behandling.

Och det leder till den tredje punkten. Vårdanalys har identifierat problem att rekrytera chefer på vissa nivåer och ser därför att ledarskapsfrågor måste få en högre status. Ett sätt att nå dit är att i större utsträckning förankra ledarskapsarbetet vetenskapligt. Myndigheten vill också lyfta fram kopplingen mellan ledarskap och vårdresultat. 

För att nå målen har Vårdanalys flera rekommendationer till nationella insatser. Myndigheten vill till exempel se att ledarskap, systemförståelse och förbättringsarbete i större utsträckning ska ingå i vårdens grundutbildningar. Regeringen borde också ge olika myndigheter uppdraget att ta fram kunskapssammanställningar om forskning kring ledarskap och styrning i hälso- och sjukvården. Regeringen och regionerna bör också starta en funktion för erfarenhetsutbyte för mer kunskapsbaserad ledarskapsutveckling.

Flera av råden återkommer också i Vårdanalys rekommendationer till huvudmännen. Dessa kan systematiskt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för chefer, till exempel genom tydligare mandat. 

– Det kan handla om att tydliggöra uppdrag och mandat, utveckla administrativa stödstrukturer och se över storleken på chefers personalgrupper, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Vårdanalys, i ett pressmeddelande.

Systemförståelse och personcentrering bör också ingå i regionernas och kommunernas ledarskapsutbildning. Huvudmännen bör dessutom finansiera och skapa förutsättningar för verksamhetsnära forskning om ledarskap och styrning.

Hela rapporten finns på Vårdanalys webbplats.