Socialstyrelsen har nu följt upp hur de närmare tre miljarder kronor som staten under de senaste åren betalat ut till regioner och kommuner för insatser inom området psykisk hälsa har använts och vad de har fått för effekt.

Enligt Socialstyrelsen har många utvecklingsarbeten genomförts i regioner och kommuner. Främst har det handlat om att förbättra tillgänglighet och samverkan samt kompetensutveckling för personal.

Socialstyrelsen konstaterar dock att den statliga satsningens utformning, som lämnat stort utrymme för enskilda aktörer att påverka utvecklingsarbetet, har lett till stora lokala och regionala variationer. Något som riskerar att öka ojämlikheten och förstärka redan existerande skillnader, enligt myndigheten. 

Det har också varit svårt att utvärdera vilka konkreta resultat och effekter de riktade insatserna faktiskt fått regionalt och lokalt, konstaterar Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen.

– Egentligen är en treårsperiod alldeles för kort tid för att kunna dra några långtgående slutsatser, särskilt med tanke på att det för många kommuner och regioner har tagit lång tid att komma i gång med genomförandet av den statliga satsningen, säger hon i en kommentar på myndighetens webbplats.

En svårighet för regioner och kommuner har varit att stimulansmedlen fördelats ett år i taget, vilket gjort att pengarna mest gått till tidsbegränsade satsningar som samtidigt gjort det svårare att bygga upp långsiktigt hållbar verksamhet.

Socialstyrelsen betonar att det är nödvändigt med långsiktiga satsningar, vilket också är i linje med det som Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare inom området psykisk hälsa‚ efterlyste tidigare i år.