Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en pilotverksamhet som ska ge bättre förutsättningar för jämlik hälsa bland barn.  

– Vi vet att barn som kommer från en tuffare socioekonomisk bakgrund löper större risk för en sämre hälsoutveckling på lång sikt. För att utjämna hälsoskillnader behövs tidiga insatser för de allra yngsta barnen, i samverkan mellan flera aktörer. Så bygger vi tillsammans ett starkare och mer jämlikt samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Målet är att ta fram en metod som är baserad på evidens eller beprövad erfarenhet. Ett särskilt fokus ska ligga på att främja en god psykisk hälsa. Verksamheten ska utvärderas löpande av en oberoende aktör som framför allt ska titta på om utökade hembesök kan vara ett effektivt sätt att förbättra hälsan hos barn i socioekonomiskt utsatta grupper.

Socialstyrelsen får 3 miljoner kronor i år för att förbereda pilotprojektet och bestämma vilka regioner och kommuner som ska ingå. Projektet ska pågå under åren 2020–2022 och regeringen räknar med att avsätta 10 miljoner kronor per år.

Ytterligare 2,8 miljoner kronor avsätts för utvärdering åren 2023–2024.