Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

I dag, onsdag, presenterade regeringen hälso- och sjukvårdssatsningar inom fem områden. 

Bland annat avsätts 1,6 miljarder kronor i år för att återinföra den så kallade kömiljarden. 

Nytt för den här uppdaterade varianten av kömiljarden är att varje region ska jämföras utifrån sina egna väntetider från föregående år.

Regionerna kan kvalificera sig för att ta del av pengarna genom att korta väntetiderna till besök inom specialistvården eller operation. Regionerna kan också få ta del av pengarna genom att ha en hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till att kömiljarden nu har förändrats och att man exempelvis tagit bort »inbyggda konkurrensincitament« mellan regionerna.

– Det är också bra att regeringen aktivt satsar på att öka tillgängligheten, vilket kömiljarden är avsedd för. Sedan har vi alltid sagt, och det gäller fortfarande, att starka ekonomiska stimulanser som kömiljarden riskerar att skapa undanträngningseffekter. Det är ett verktyg man måste använda klokt, säger hon till Läkartidningen.

Heidi Stensmyren vill också framhålla att det krävs mer än enstaka riktade statliga satsningar för att klara välfärdens finansiering på lång sikt.

– Både Sveriges Kommuner och landsting och regeringen har pekat på att det finns ett gap gällande finansieringen. Då anser vi att regeringen skyndsamt bör ta initiativ till en bred parlamentarisk utredning med det uttalade målet att titta på hur den den långsiktiga finansieringen av välfärden ska säkerställas.

Regeringen gör också en satsning på vårdens medarbetare. Totalt handlar det om 3,3 miljarder kronor och satsningen är en sammanslagning av det som tidigare kallades »professionsmiljarden« och överenskommelsen om »goda förutsättningar för vårdens medarbetare«.

I den satsningen öronmärks bland annat 400 miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig med bibehållen lön.

Heidi Stensmyren är dock mycket kritisk till att det inte nämns något om riktade pengar till fler AT-platser i regionerna.

– Vi har mängder av nyutbildade läkare som går ut på arbetsmarknaden. Där finns en flaskhals som alla känner till och det är bristen på AT-tjänster. Den bästa satsningen regeringen skulle kunna göra för att få fler specialister i allmänmedicin, psykiatrer, onkologer, patologer och radiologer är att inrätta fler AT-tjänster. Så varför ligger det inte med några riktade pengar av de här 3,3 miljarderna?

Läs mer:

Ny kömiljard ska ta hänsyn till regioneras förutsättningar